ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В тази информация за защита на данните в съответствие с чл. 13, 14 EU-DSGVO ви информираме за обработката на вашите лични данни от Mazda Austria GmbH, както и от вашия дилър на Mazda във връзка с използването на този уебсайт и предоставянето на всеки от закупените от вас автомобили, продукти и услуги.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информация за защита на личните данни съгласно чл. 13, 14 и 21 от Общия регламент за защита на данните

 

Администратор на лични данни

Ние, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, ЕИК 130571835, адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ 43, се отнасяме сериозно към защитата на Вашите лични данни и бихме искали да се чувствате спокойно, когато посещавате нашите продажбено-сервизни центрове. Защитата на Вашето лично пространство е важен въпрос за нас, във връзка с който полагаме сериозни грижи в бизнес процесите ни, спазвайки всички законови изисквания. 

 

Данни за контакт

За всички Ваши въпроси по защита на личните данни можете да се обърнете към нашето оправомощено лице за контакт г-жа Михаела Кръстева на e-mail: gdpr@avtounion.bg , тел. 02/ 9651 655

 

Категории лични данни, цели на обработването, правно основание и легитимни интереси, преследвани с обработването по чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните

Ние обработваме личните Ви данни, по-конкретно Вашите основни данни (напр. име, адрес, дата на раждане, контактни данни и предпочитания за контакт, лице/шофьор за контакт, банкови данни, данни за плащания, данни за свидетелство за управление на МПС), Вашите автомобили и уговорки, Вашия клиентски профил (напр. семейно положение, големина на автопарка, преференции за закупуване и обслужване на автомобилите), информация за личния Ви идентификационен номер и свидетелство за управление на МПС, данни за договора и историята на контактите, първоначалната регистрация, сервизната история и техническите данни за автомобилите Ви, включително диагностични данни, извършените работи и монтираните и доставените части и съответния идентификационен номер на автомобила, данни за местоположение и маршрут от GPS устройство при предоставяне на автомобил за тест драйв или на заместващ автомобил, както и ако контролните модули в атомобила Ви предоставят такава информация, с цел 

 

-        Нормалното протичане на основните договорни отношения, по които сте страна (особено договори за автомобили, части или аксесоари, договори за лизинг/финансиране, застраховки, обучение/ прилагане на гаранция, гаранция за нови автомобили, удължена гаранция по избор, гарантиране на пътна помощ, грижа за дигиталния ви сервизен архив, ремонти на добра воля, Програма за асистенция на Мазда) и извършване на изискваните от Вас преддоговорни мероприятия и стъпки (напр. тест драйв), включително задълженията за полагане на необходимите грижи за извършването им, предявяване на искове и защита при правни спорове и предотвратяването и разследването на престъпления по чл. 6, параграф 1, буква б) и буква е) от Общия регламент за защита на данните

-        Изпълнение на изискването за продуктово наблюдаване и проследяване и изтегляне на продукти от пазара по силата на законовите изисквания за отговорността за качеството на продуктите съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните

-        Разработване и усъвършенстване на продукти, както и извършване на безплатно сервизно обслужване на базата на легитимния интерес на пoтребителя, производителя и вносителя по чл. 6, параграф 1, буква е) от  Общия регламент за защита на данните

-        Директен маркетинг (напр. информация и поддръжка за клиентите, покани за продуктови презентации, уведомяване за технически иновации, сезонни кампании, дати за извършване на ГТП, сервизна информация и промоции, оферти при изтичане на договори, нови възможности за закупуване, изпращане на клиентски списания, проучване на удовлетвореността на клиентите) при съгласие от Ваша страна (виж по-долу) съгласно чл. 6, параграф 1, буква a) от Общия регламент за защита на данните, и ако е позволено от закона, без Ваше съгласие, по-конкретно по поща въз основа на легитимния интерес на вносителя и на нас като търговци съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните

-        Уреждане на правни спорове и искове или защита по такива, както и принудително изпълнение, възникнали от договорни или законови задължения във връзка с легитимния интерес на съответния ищец или ответник съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните и

-        Доколкото обработването и използването на данните Ви може да се изисква по закон, напр. за спазване на сроковете за съхранение на документи за данъчни и търговски цели или за изпълнение на задълженията за идентификация и записване по Закона за мерките срещу  изпиране на пари, съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните.

 

Повече данни или допълнения към целите за обработване на данни могат да се намерят в съответните договорни документи, образци, декларация за съгласие и/или друга предоставена от Вас информация (напр. в контекста на използване на интернет страницата ни или нашите условия).

 

Получатели, включително прехвърляне в трета страна и подходящи гаранции

Това включва, ако е необходимо, преминаване на данните към:

                      

-        Обработващи лични данни, включително регионални дилъри, които изискват личните Ви данни за изпълнение на нашите договорни и законови задължения или в контекста на постигане на легитимния ни интерес, в т.ч. за вътрешни административни цели,

-        Mazda Austria GmbH, Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Австрия, www.mazda.at, като вносител и представител на производителя и гаранта за пътна помощ

-        Mazda Motors Europe GmbH, Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Deutschland

-        Mazda Motor Corporation, Шинчи 3-1, Фучу-чо, Аки-гун, Хирошима, Япония (3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan), www.mazda.com, като производител по силата на стандартните договорни клаузи, въведени с решение на Европейската Комисия 2004/915/EC от 27 декември 2004 г., публикувани в Официален вестник на Европейския съюз № L 385 от 29.12.2004 г., стр. 74 и следващи, както и на http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915

-        Съответния доставчик на лизингови услуги или финансиране, когато желаете да сключите договор за лизинг или финансиране и желаете нашето съдействие в тази насока

-        Съответния застраховател, ако желаете да направите застраховка или удължена гаранция по избор с наше съдействие

-        Външни компании за услуги (напр. външни центрове за данни, поддържане/техническа поддръжка на IT/ IT приложения, архивиране, обработка на документи, услуги на кол центрове, разпращащи кантори, кредитни институции, куриерски услуги, логистика), както и

-        счетоводители, адвокати, власти и съдилища.

 

Продължителност на съхранение

Ние съхраняваме личните Ви данни само докато е необходимо за следните цели, т.е.

-        с цел изпълнение на договора и уреждане на правни спорове и искове или защита по такива, възникнали от договорни или законови задължения, до края на годината, следваща края на давностния период на съответните реципрочни искове,

-        с цел директен маркетинг – за срок от пет години от даденото съгласие

-        докато и доколкото съхранението се изисква по закон или е необходимо за изпълнение на задължението за продуктово наблюдение, поддържането на безопасността на продуктите и усъвършенстването им или предотвратяване на търговски конфликт.

 

Обработване на лични данни от Mazda Austria GmbH

 

Mazda Austria GmbH, Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Австрия, www.mazda.at, по смисъла на разпоредбите за защита на личните данни носи отговорност за обработването на гореспоменатите категории данни, препратени от нас. 

 

Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните

По всички Ваши въпроси за защита на личните данни можете да се обърнете към Длъжностното лице за защита на данните в Mazda Austria GmbH, Like. Bernd j., Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Австрия, Email: datenschutz@mazda.at

 

Категории лични данни, цели на обработването, правно основание и легитимни интереси, преследвани с обработването по чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните

Mazda Austria GmbH обработва личните Ви данни, предадени от нас, по-конкретно основни данни (напр. име, адрес, дата на раждане, контактни данни и предпочитания за контакт, лице/шофьор за контакт, банкови данни), Вашите автомобили и уговорки, Вашия клиентски профил (напр. семейно положение, големина на автопарка, преференции за закупуване и обслужване на автомобилите), информация за личния Ви идентификационен номер и свидетелство за управление на МПС, данни за договора и историята на контактите, първоначалната регистрация, сервизната история и техническите данни за автомобилите Ви, включително диагностични данни, извършените работи и монтираните и доставените части и съответния идентификационен номер на автомобила с цел

-        Нормалното протичане на договорни отношения, по които сте страна (особено договори за автомобили, части или аксесоари, договори за лизинг/финансиране, обучение/ прилагане на гаранция, гаранция за нови автомобили, удължена гаранция по избор, гарантиране на пътна помощ, грижа за дигиталния ви сервизен архив, ремонти и плащания на добра воля, Програма за грижа на Мазда) и извършване на изискваните от Вас преддоговорни мероприятия (напр. тест драйв, брошури), включително задълженията за полагане на необходимите грижи за извършването им, предявяване на искове и защита при правни спорове и предотвратяването и разследването на престъпления по чл. 6, параграф 1, буква б) и буква е) от Общия регламент за защита на данните

-        Изпълнение на изискването за продуктово наблюдаване и проследяване и изтегляне на продукти от пазара по силата на законовите изисквания  за отговорността за качеството на продуктите съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните

-        Разработване и усъвършенстване на продукти, както и извършване на безплатно сервизно обслужване на базата на легитимния интерес на производителя и Mazda Austria GmbH по чл. 6,  параграф 1, буква е) от  Общия регламент за защита на данните

-        Гарантиране на специфична за бранда поддръжка от оторизираната мрежа на Мазда на базата на легитимния интерес на производителя и Mazda Austria GmbH по чл. 6,  параграф 1, буква е) от  Общия регламент за защита на данните

-        Директен маркетинг (напр. информация и поддръжка за клиентите, покани за продуктови презентации, уведомяване за технически иновации, сервизна информация и промоции, оферти за свързване при изтичане на договори, нови възможности за закупуване, изпращане на клиентски списания, проучване на удовлетвореността на клиентите) при съгласие от Ваша страна (виж по-горе) съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от  Общия регламент за защита на данните, и ако е позволено от закона, без Ваше съгласие, по-конкретно по поща въз основа на легитимния интерес на Mazda Austria GmbH съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от  Общия регламент за защита на данните

-        Уреждане на правни спорове и граждански искове или защита по тях, както и принудително изпълнение, възникнали от договорни или законови задължения във връзка с легитимния интерес на съответния ищец или ответник съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от  Общия регламент за защита на данните и

-        Доколкото обработването и използването на данните Ви се изисква по закон, напр. за спазване на сроковете за съхранение на документи за данъчни и търговски цели съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) от  Общия регламент за защита на данните.

 

Получатели, включително прехвърляне в трета страна и подходящи гаранции

Това включва, ако е необходимо, преминаване към

 

-        Онези вътрешни органи и организации, които изискват личните Ви данни за изпълнение на нашите договорни и законови задължения или в контекста на постигане на легитимния ни интерес,

-        Mazda Motor Corporation, Шинчи 3-1, Фучу-чо, Аки-гун, Хирошима, Япония (3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan), www.mazda.com, като производител по силата на стандартните договорни клаузи, въведени с решение на Европейската Комисия 2004/915/EC от 27 декември 2004 г., публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз № L 385 от 29.12.2004 г., стр. 74 и следващи, както и на http://eur-lex.europa.eu/legal content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915, 

-        Партньора по изпълнение на гаранцията за пътна помощ

-        Оторизираните дилърства и сервизни центрове на Мазда, с които встъпвате в бизнес отношения чрез продуктите и услугите на Мазда, както и независими сервизи, с които сключвате договор за Вашите автомобили Мазда, и други доставчици на услуги, като например застрахователи, доставчици на лизингови услуги и финансиране, 

-        Най-близкия дилър на Мазда, извън търговската организация Mazda Austria GmbH като дилър на Мазда, 

-        Външни доставчици на услуги ( доставчици на IT услуги, услуги на кол центрове, кредитни институции, куриерски услуги, логистика и др., както и

-        счетоводители, адвокати, власти и съдилища.

.

Продължителност на съхранение

Mazda Austria GmbH съхранява личните Ви данни само докато е необходимо за следните цели, т.е.

 

-        с цел изпълнение на договора и принудително изпълнение или защита срещу граждански искове, възникнали от договорни или законови задължения, които имате, до края на годината, следваща края на давностния период на съответните реципрочни искове,

-        с цел директен маркетинг, докато възразите срещу използването на личните Ви данни с цел реклама и

-        докато и доколкото съхранението се изисква по закон или е необходимо за изпълнение на задължението за продуктово наблюдение, поддържането на безопасността на продуктите и усъвършенстването им, поддържане на дигиталното Ви доказателство за поддръжка или предотвратяване на рекламационен отказ.

 

 

Обработване на данни в автомобила

Във Вашия автомобил са монтирани електронни контролни модули. Контролните модули обработват данни, които, например, получават от датчиците на автомобила, сами я генерират или я обменят помежду си. Някои контролни модули са необходими за безопасното функциониране на автомобила Ви, докато други Ви помагат при шофиране (системи за подпомагане на управлението на автомобила), а други осигуряват комфорта или информационно- развлекателните функции.

 

Информацията за обработване на данните в автомобила е дадена по-долу. Можете да намерите допълнителна информация кои данни конкретно се събират, съхраняват и предават на трети лица във Вашия автомобил и с каква цел, под заглавие Лично пространство при непосредствена връзка по отношение на характеристиките на засегнатата функция в съответните указания за работа. Можете да ги намерите и онлайн и, в зависимост от оборудването, дигитално в автомобила.

 

Лична препратка

Всеки автомобил има уникален идентификационен номер. По него може да се стигне до настоящия и предишния собственик на автомобила. Съществуват и други начини за проследяване на събраните лични данни от автомобила до неговия собственик или водач, напр. чрез регистрационния номер.

 

Следователно, генерираните или обработените от контролните модули данни могат да бъдат лични или свързани с лице при определени условия. В зависимост от данните на автомобила могат да бъдат направени изводи за навиците Ви за шофиране, местонахождението Ви или маршрута за пътуване или за начина на използване.

 

Вашите права във връзка със защита на личните данни

По действащото законодателство за защита на личните данни имате конкретни права по отношение на компании, които обработват личните Ви данни. 

 

Също така имате право на безплатно и всеобхватно искане на информация от производителя и трети лица (напр. договорени услуги при повреда или ремонтни цехове, доставчици на онлайн услуги в автомобила Ви), когато са съхранили ваши лични данни. В такъв случай можете да искате информация какви лични данни за Вас се съхраняват, с каква цел и откъде са получени. Правото Ви на информация включва и предаването на данни на други места.

 

Лични данни за Вас могат да бъдат съхранявани и само на място в автомобила Ви и четени с професионална помощ, напр. в оторизиран сервизен център, срещу такса, когато е необходимо.

 

Законови изисквания за оповестяване на лични данни

При прилагане на законовите разпоредби от производителите се изисква оповестяване на съхранявани лични данни при поискване от държавни органи, доколкото е необходимо в отделните случаи (напр. при разследване на престъпление). 

 

По действащия закон държавните органи имат право също да четат личните данни от самите автомобили в отделни случаи. По този начин може да бъде прочетена информацията от контролния модул на въздушната възглавница в случай на катастрофа, което може да подпомогне разследването на това събитие.

 

Оперативни данни в автомобила

Контролните модули обработват данни за работата на автомобила.

 

Те включват, например: 

 

-        информация за състоянието на автомобила (като скорост, намаляване на оборотите, странично ускорение, скорост на колелата, индикатор за поставен колан), 

-        условия на околната среда (като температура, датчик за дъжд, датчик за разстояние). 

 

Обикновено тези данни са променливи и не се съхраняват извън работния период като се обработват само в самия автомобил. Контролните модули често имат функционалност за съхраняване на данни. Тази функция се инсталира за временно или постоянно документиране на информация за състоянието на автомобила, захранващото напрежение за елементите и техническите събития и неизправности.

 

Следните данни се съхраняват в зависимост от техническото оборудване:

 

-        оперативно състояние на елементите на системата (напр. нива на пълнене, налягане в гумите, състояние на акумулатора), 

-        неизправности и дефекти във важни елементи на системата (напр. светлини, спирачки), 

-        реакции на системите в специални ситуации (напр. отваряне на въздушните възглавници, активиране на системите за контрол на стабилността), 

-        информация за събитията, които водят до поява на дефект в автомобила,

-        за електрически автомобили, бързо зареждането на акумулатора с високо напрежение, приблизителен обхват. 

 

В специални случаи (напр. ако автомобилът е открил неизправност) може да е необходимо да се съхранят данните, които всъщност са променливи, при настъпване на неизправността.

 

При поставяне под въпрос на сервизното обслужване (напр. ремонти, поддръжка) и, когато е необходимо, съхранените оперативни данни могат да бъдат прочетени и използвани заедно с идентификационния номер на автомобила. Прочитането от автомобила може да се извърши от персонал на сервизната мрежа (като сервизни центрове, производители) или трети страни (напр. услуги при повреда). Същото се отнася за гаранционните случаи и мерките за гарантиране на качеството. 

 

Прочитането обикновено се осъществява чрез законно установената връзка за OBD ("бордна диагностика") в автомобила. Прочитането на оперативните данни документира техническото състояние на автомобила или отделните елементи, подпомага диагностицирането на неизправности, спазва гаранционните задължения и подобрява качеството. Тези данни, по-конкретно информацията за захранващото напрежението на елементите, техническите събития и други неизправности, се изпращат на производителя заедно с идентификационния номер на автомобила. Освен това, производителят носи отговорност за продуктите. Производителят също използва оперативните данни за въпроси като изземването от пазара. Тези данни могат да се използват и за разглеждане на претенции от клиента през гаранционния период.

 

Паметта за грешки в автомобила може да се изчисти при ремонт или сервизно обслужване или по Ваше искане чрез сервизна операция. 

 

Комфортни и информационно-развлекателни характеристики

Можете да запазите настройки за комфорт и индивидуални настройки в автомобила и да ги изчистите по всяко време.

 

В зависимост от съответното оборудване те включват, напр. 

 

-        Настройки за позициониране на седалките и волана, 

-        Настройки за шасито и климатика, 

-        Индивидуализирани настройки като вътрешно осветление. 

 

Можете сами да запаметите данни в избраното оборудване към информационно-развлекателните характеристики на автомобила.

 

В зависимост от съответното оборудване те включват, напр. 

 

-        Мултимедийни файлове като музика, филми или снимки за изпълнение от интегрираната мултимедийна система, 

-        Данни от адресна книга за ползване заедно с вградено hands-free устройство или интегрирана навигационна система,

-        Въведени дестинации в навигацията, 

-        Данни за използване на интернет услуги.

 

Тези данни за характеристиките за комфорт и информационно-развлекателните характеристики могат да се съхраняват на място в автомобила или на устройство, което сте свързали с автомобила (напр. смартфон, USB флашка или MP3 плейър). Ако Вие сте предоставили тези данни, можете да ги изтриете по всяко време.

 

Тези данни се изпращат от автомобила само по Ваше искане конкретно при използване на онлайн услуги съгласно избраните от Вас настройки.

 

Интегриране на смартфон, напр. Android Auto или Apple Car Play

 

Ако автомобилът Ви има съответното оборудване, можете да свържете смартфона си или друго крайно мобилно устройство с автомобила, така че да можете да контролирате такова устройство като използвате вградените в автомобила контролни устройства. Образът и звукът от смартфона могат да бъдат възпроизведени през мултимедийната система. Същевременно, определена информация се прехвърля към смартфона Ви. В зависимост от вида на интегриране, тя може да съдържа данни за позициониране, режим ден/нощ и още обща за автомобила информация. Моля намерете информация по въпроса в работните указания на съответния автомобил/информационно-развлекателна система.

 

Интегрирането позволява използването на избрани приложения за смартфони като навигация или възпроизвеждане на музика. Няма по нататъшно взаимодействие между смартфона и автомобила, по-точно активен достъп до данни за автомобила. Видът на по-нататъшното обработване на данните се определя от доставчика на използваното приложение. Дали и кои настройки можете да използвате за това зависи от въпросното приложение и оперативната система на смартфона Ви.

 

Онлайн услуги

Ако автомобилът Ви има връзка с безжична мрежа, това дава възможност за обмен на данни между него и други системи. Безжичната връзка се осъществява чрез устройство за предаване и получаване или чрез предоставено от вас мобилно устройство (напр. смартфон). Онлайн функциите могат да се използват чрез тази безжична връзка. Те включват онлайн услуги и приложения! Приложенията са предоставени от производителя или други доставчици. 

 

Собствени услуги на производителя

В онлайн услугите ни съответните функции са описани от Мазда, а информацията, свързана с личното пространство, се представя на удобно място (напр. работни указания и/или уебсайт на Мазда за конкретна страна). Личните данни могат да се използват за доставка на онлайн услуги. Обменът на данни се осъществява със защитена връзка, например с IT системите, предоставени за целта. Събирането, обработването и използването на данни чрез предоставянето на услуги се извършва само въз основа на законово разрешително, напр. за законово предписана система за спешни повиквания, договорно споразумение или със съгласие. 

 

Услугите и функциите и, в някои случаи, изцяло връзката на автомобила с безжична мрежа могат (частично срещу заплащане на такса) да бъдат активирани или деактивирани. Изключения се правят за предписани качества и услуги като системата за спешни повиквания.

 

Услуги на трета страна

Когато използвате онлайн услуги от други доставчици (трети лица), тези услуги се подчиняват на политиката за защита на личните данни и условията за ползване на съответния доставчик. Производителят няма постоянно влияние върху обменяното съдържание. 

 

Моля запознайте се с естеството, обхвата и целта на събирането и използването на личните данни в контекста на услугите на трето лице при съответния доставчик на услуги. 

 

Допълнителна информация за защита на личните данни можете да намерите на уебсайта на Мазда  www.mazda.at

 

 

Право на възражение

 

По всяко време имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни с цел директен маркетинг; това се отнася и до профилирането, доколкото е свързано с директния маркетинг. За да го направите, можете да се свържете с нас; когато отмяната на реклама е насочена към Mazda Austria GmbH можете да се свържете и с тази компания, като използвате споменатите по-горе данни за контакт. Ако откажете обработването на личните Ви данни за директен маркетинг, те повече няма да бъдат използвани за тази цел.

 

Също така имате право, поради причини в резултат на конкретната Ви ситуация, по всяко време да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, което се извършва въз основа на легитимни интереси (чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните); това се отнася и до профилирането, доколкото е свързано с легитимни интереси. Ние или Mazda Austria GmbH няма да обработваме повече личните данни, освен ако убедителните законови основания, за които се налага защита за обработването, могат да бъдат проверени, имат по-голяма тежест от Вашите интереси, права и свободи или обработването е с цел предявяване на иск, упражняване правото на претенция или защита срещу правни искове.
 

 

Други Ваши права

По силата на законовите изисквания в тази връзка имате и право на достъп (чл. 15 от Общия регламент за защита на данните), право на коригиране на грешки (чл. 16 от Общия регламент за защита на данните), право на заличаване (чл. 17 от Общия регламент за защита на данните), право на ограничаване на обработването (чл 18 от Общия регламент за защита на данните) и право на преносимост на данните (чл. 20 от Общия регламент за защита на данните). 

 

По чл. 77 от Общия регламент за защита на данните имате също право да подадете жалба в регулаторните органи за защита на личните данни, ако по Ваше мнение личните ви данни не са били обработени точно. Регулаторният орган за Република България е Комисията за защита на личните данни, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, https://www.cpdp.bg/

ARHIVA IZJAVA ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Статус: май 2021 г., ВЕРСИЯ №. 2.0 
       
 

ИНФОРМАЦИОННО ИЗВЕСТИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ СЪГЛАСНО ЧЛЕНОВЕ 13, 14 И 21 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ (ОРЗД)

 

Ние се отнасяме сериозно към защитата на личните данни и с настоящото ви информираме как обработваме вашите данни и на какви претенции и права имате право съгласно разпоредбите за защита на данните.

Орган, отговорен за обработката на данни, и данни за контакт

 

Отговорен орган съгласно закона за защита на данните:

Данни за контакт с нашето длъжностно лице по защита на данните:

Mazda Austria GmbH

Mazda Austria GmbH
Ernst-Diez-Str. 3 Ernst-Diez-Str. 3
9020 Klagenfurt 9020 Klagenfurt
Austria Austria

Електронна поща: datenschutz@mazda.at

Електронна поща: datenschutz@mazda.at

 

1. ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние обработваме лични данни в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и други приложими разпоредби за защита на данните. Видът на обработваните данни в детайли и начинът, по който се използват, зависят от заявените или договорените услуги. Допълнителни подробности или допълнения към целите на обработката на данни можете да намерите в съответните договорни документи, формуляри, декларации за съгласие и/или друга информация, която ви е предоставена (напр. в рамките на използването на нашия уебсайт или нашите общи условия). Освен това настоящото известие за поверителност може да бъде актуализирано периодично, като актуалните и архивираните по-стари версии са достъпни на нашия уебсайт. 

 

2.1 ЦЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРКИ

(ЧЛ. 6, ал. 1 Б ОРЗД)

Обработката на лични данни се извършва за изпълнение на нашите договори с Вас и за изпълнение на Вашите поръчки. По-специално, обработката служи за правилното изпълнение /обработка на договорните отношения, по които сте страна, и по-специално:

 •  договора за покупка на превозното средство, поръчката за сервиз/гаранция
 •  гаранцията на производителя, допълнителната удължена гаранция, Mazda Europe  Service, Mazda Care и други услуги 
 • поддържането на цифровия запис на услугата, 
 • на плащанията извършени по добра воля,
 • изпълнението на всички действия за безплатни услуги,
 • на промоции за отстъпки за хора с намалена подвижност, 
 • на субсидии за финансиране на превозни средства и др. 
 • отговаряне на въпроси и/или заявки от клиенти и/или потенциални клиенти за услуги чрез нашия кол център и предоставяне на такива заявени услуги (включително услуги за обратно обаждане и услуги за връщане на пропуснати обаждания);

 

Личните данни също така се обработват и за осъществяване на мерки и дейности в рамките на преддоговорни отношения, напр. със заинтересовани страни в случай на запитвания за тест драйв. 

В съответствие с вашите поръчки и желания ние предоставяме необходимите услуги, мерки и дейности. Това основно включва свързаната с договора комуникация с вас, проверката на транзакциите, поръчките и другите споразумения, както и съответната документация за контрол на качеството.

2.2 ЦЕЛИ В КОНТЕКСТА НА ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС ОТ НАС ИЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

(чл. 6, ал. 1 F от ОРЗД)

Извън действителното изпълнение на договора или предварителния договор, ние може да обработваме вашите данни, ако това е необходимо за защита на нашите законни интереси или тези на трети страни , по-специално за следните цели:

 • разработване и усъвършенстване на продукти, 
 • статистическа и пазарна оценка на автомобилния парк и неговите промени,
 • запазване на специфичната за марката подкрепа от страна на оторизираната мрежа на Mazda
 • Обработване на лични данни от Mazda Austria GmbH, както и от Mazda Motor Europe GmbH в централизирани системи на групата компании Mazda с цел сигурност на данните, оптимизация, контрол, управление и по-ефективно (от гледна точка на разходите) проектиране на съответните процеси за обработка на данни (включително, с експлоатацията на общи системи за управление на данните на клиентите, онлайн резервация на услуги, eOffer).
 • Извършване на стандартизирани пазарни анализи на продажбите и следпродажбеното обслужване от Mazda Austria GmbH и Mazda Motor Europe GmbH въз основа на псевдонимизирани, обикновено дори обобщени данни за продажбите и следпродажбеното обслужване, които също се предоставят на дилърите и не съдържат никакви лични данни.
 • директна реклама или пазарни и социологически проучвания, по-специално по пощата, доколкото това е допустимо и без Вашето съгласие и не сте възразили срещу използването на Вашите данни. Това включва, наред с други неща, обработката на Вашите лични данни, които предоставяте на някой от нашите дилъри като част от покупката на стоки и услуги или чрез използването на някоя от нашите услуги (включително име, адрес, имейл, клиентски профил, данни за Вашия автомобил, сервизна история, технически данни за автомобила, данни за използването на приложението MyMazda или услугите за свързани автомобили, включително предпочитания), за да Ви изпращаме информация, съобразена с Вашите нужди, ако сте дали съгласието си за изпращане на такава информация (вж. по-долу). Системите, използвани за тази цел, използват горепосочените данни отчасти автоматично, за да подобряват непрекъснато съответните процеси;
 • статистически оценки или пазарни анализи;
 • сравнителен анализ;
 • предявяването на правни претенции и защитата в правни спорове, които не са пряко свързани с договорните отношения;
 • ограничено съхранение на данните, ако изтриването им не е възможно или е възможно само с непропорционални усилия поради специалния характер на съхранението;
 • За някои от гореспоменатите процеси на обработка на данни, включително обработката на лични данни в централни системи, извършването на стандартизирани пазарни анализи на продажбите и следпродажбеното обслужване и обработката на данни във връзка с маркетингови кампании, Mazda Austria GmbH, Mazda Motor Europe GmbH и, когато е приложимо, други дружества от групата на Mazda са договорили специални правила за предаване и обработка на данни със съответните дилъри, за да регулират използването на лични данни за конкретни цели. Mazda Austria GmbH и Mazda Motor Europe GmbH предоставят съответните централни системи (в някои случаи само чрез поръчана обработка), координират централната обработка на данни на пазарно и междупазарно ниво и също така използват личните данни, съхранявани в централната система, за свои собствени бизнес цели (напр. директен маркетинг или пазарни анализи, ако е налице съответното правно основание, докато съответният дилър използва предоставените системи като част от дейностите по продажби и следпродажбено обслужване.  При поискване съответният дилър ще ви предостави описание на съществените разпоредби на настоящото споразумение, доколкото това е предвидено от закона. Исканията за информация обикновено трябва да се отправят към вашия дилър.  Въпреки това субектът на данните остава в правото си да отстоява правата си на субект на данните по отношение на гореспоменатите дейности по обработка и срещу гореспоменатите дружества на Mazda, участващи в съответната обработка, които действат като администратори на данни в това отношение.  

 

Обработката на лични данни се извършва и за:

 • Получаване на информация и обмен на данни с кредитни агенции, доколкото това надхвърля нашия икономически риск;
 • Разкриване на лични данни в контекста на надлежната проверка при преговори за продажба на дружество
 • Предотвратяване и разследване на престъпления, доколкото това не е изключително за изпълнение на законови изисквания.
 • вътрешни и външни разследвания, разрешения за достъп до класифицирана информация
 • Защита и упражняване на правата на къщата чрез подходящи мерки като видеонаблюдение за защита на нашите клиенти и служители, както и за осигуряване на доказателства в случай на криминални престъпления и тяхното предотвратяване.
 • Мерки за контрол и оптимизиране на бизнес процесите и за изпълнение на общите задължения за надлежна проверка
 • Управление и контрол от страна на свързани дружества (напр. дружеството майка) и надзорни органи или контролни инстанции (напр. одит);

2.3 ЦЕЛИ В ОБХВАТА НА ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ

(ЧЛ. 6, ал. 1, буква А от ОРЗД)

Обработката на Вашите лични данни за конкретни цели (напр. използване на Вашия имейл адрес за маркетингови цели) може да се основава и на Вашето съгласие. По правило можете да го оттеглите по всяко време. Това се отнася и за отмяната на декларации за съгласие, дадени ни преди влизането в сила на GDPR, т.е. преди 25 май 2018 г. Ще бъдете информирани отделно за целите и последиците от оттеглянето или отказването на съгласие в съответния текст относно съгласието. 
Като общо правило оттеглянето на съгласието има действие само за в бъдеще. Операциите по обработване, които са извършени преди оттеглянето, не се засягат и остават законни.

 

2.4 ЦЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ

(ЧЛ. 6, ал. 1 В ОРЗД) ИЛИ В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС (ЧЛ. 6, ал. 1 Д ОРЗД)

Както всеки, който се занимава с бизнес, ние сме обект на различни правни задължения. Това са предимно законови изисквания (напр. търговски и данъчни закони), но също и регулаторни или други официални изисквания, когато е приложимо. 

Целите на обработката включват 

 • Изпълнение на задължението за наблюдение и надзор на продуктите, както и изпълнение на всички действия по изтегляне от пазара в рамките на правните задължения, произтичащи от Закона за отговорността за вреди, причинени от продукти;
 • Предявяване на правни претенции и защита в правни спорове;
 • Предотвратяване и разкриване на престъпления;
 • когато е приложимо, проверка на самоличността и възрастта, предотвратяване на измами и изпиране на пари, предотвратяване, борба и разследване на финансирането на тероризма и престъпления, застрашаващи имуществото, сравнения с европейски и международни списъци за борба с тероризма, изпълнение на задълженията за контрол и докладване съгласно данъчното законодателство и архивиране на данни за целите на защитата и сигурността на данните, както и за одити от данъчни и други органи

 

Освен това разкриването на лични данни може да стане необходимо в контекста на официални/съдебни мерки с цел събиране на доказателства, наказателно преследване или изпълнение на граждански искове.

3. КАТЕГОРИИТЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ, ДОКОЛКОТО НЕ ПОЛУЧАВАМЕ ДАННИ ДИРЕКТНО ОТ ВАС, И ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД

Доколкото това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, ние обработваме лични данни, допустимо получени от нашата оторизирана мрежа, както и от други дружества (напр. застрахователни дружества, доставчици на лизинг и финансиране) или други трети страни (напр. кредитни агенции, издатели на адреси). Освен това обработваме лични данни, които допустимо сме взели, получили или придобили от публично достъпни източници и които можем да обработваме (като телефонни указатели, търговски и дружествени регистри, граждански регистри, регистри на длъжниците, поземлени регистри, пресата, интернет и други медии). 

Съответните категории лични данни могат да включват по-специално:

 • Лични данни (име, дата на раждане, място на раждане, националност, семейно положение, професия/отрасъл, лице за контакт, шофьор и други подобни данни)
 • Данни за контакт (адрес, имейл адрес, телефонен номер и други подобни данни)
 • Информация за лизингодателя и лизингополучателя
 • Адресни данни (регистрационни данни и сравними данни)
 • Данни за лична карта и шофьорска книжка
 • История на клиентите (история на контактите и оплакванията)
 • Технически данни за превозното средство, включително диагностични данни
 • Информация за поддръжка и ремонт
 • Потвърждение за плащане/покритие за банкови и кредитни карти
 • Информация за финансовото ви състояние (данни за кредитоспособността, включително скоринг, т.е. данни за оценка на икономическия риск)

4. ПОЛУЧАТЕЛИ ИЛИ КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Получателите или категориите получатели са
 • В рамките на нашата компания, тези вътрешни отдели или организационни единици, които изискват вашите данни, за да изпълнят нашите договорни и законови задължения или в контекста на обработката и прилагането на нашите законни интереси. 
 • Mazda Motors Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Япония, www.mazda.com като производител;
 • партньорите по изпълнението на гаранцията за мобилност;
 • упълномощени дилъри и сервизи на Mazda, с които влизате в бизнес отношения за продукти и услуги на Mazda, независими сервизи, на които подавате поръчка за ремонт на Вашия(те) автомобил(и) Mazda, и други доставчици на услуги, като застрахователи, доставчици на лизинг и финансиране;
 • най-близкия оторизиран дилър на Mazda, ако вашият оторизиран дилър на Mazda престане да бъде част от организацията за продажби на Mazda Austria GmbH.

 

Предаването на вашите данни на външни места се извършва изключително 

 • във връзка с изпълнението на договора; 
 • за целите на изпълнение на законови изисквания, съгласно които сме задължени да предоставяме информация, да докладваме или да предаваме данни, или предаването на данни е в обществен интерес (вж. раздел 2.4);
 • Доколкото външни компании за услуги на обработват данни от наше име като обработващи лични данни или получатели на функции (напр. доставчици на услуги за Mazda Europe Service, опционалната удължена гаранция, услуги на кол център, магазини за писма, маркетинг)
 • въз основа на нашия легитимен интерес или на легитимния интерес на третата страна за целите, посочени в раздел 2.2 (напр. на власти, кредитни агенции, събиране на дългове, адвокати, съдилища, експерти, дружества, принадлежащи към групата, и комитети и надзорни органи);
 • ако сте ни дали разрешение да прехвърлим данните ви на трети страни.

 

Няма да предаваме данните ви на трети страни. Доколкото възлагаме на доставчици на услуги в рамките на обработката на поръчки, вашите данни подлежат на същите стандарти за сигурност, както при нас. В други случаи получателите могат да използват данните само за целите, за които са им били предоставени.

 

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ние обработваме и съхраняваме Вашите данни за срока на нашите бизнес отношения. Това включва и инициирането на договор (преддоговорно правоотношение) и изпълнението на договора. Освен това съхраняваме Вашите данни в случай на възражение за реклама, за да се съобразим със същото.

Освен това сме обект на различни задължения за съхранение и документиране, които произтичат, наред с други неща, от Търговския кодекс и Данъчния кодекс. Определените в тях срокове за съхранение или документиране са до десет години след края на бизнес отношенията или преддоговорните правоотношения.

Освен това специални законови разпоредби могат да изискват по-дълъг период на съхранение. По-дълъг период на запазване може да произтича и от задължението ни да наблюдаваме продуктите и в този контекст от кампании за изтегляне от пазара или сервизни кампании, свързани с края на експлоатационния срок на автомобила.

Ако данните вече не са необходими за изпълнението на договорни или законови задължения и права, те се изтриват редовно, освен ако по-нататъшното им обработване на временна основа не е необходимо за изпълнението на целите, изброени в точка 2.2, поради надделяващ легитимен интерес. Такъв надделяващ легитимен интерес е налице например и ако изтриването не е възможно или е възможно само с непропорционални усилия поради специалния характер на съхранението, а обработването за други цели е изключено чрез подходящи технически и организационни мерки.

 

6. ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ В ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Данните се предават на органи в държави извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП) (т.нар. трети държави), ако това е необходимо за изпълнението на поръчка/договор от Вас или с Вас, ако това се изисква по закон (напр. задължения за данъчна отчетност), ако това е в наш легитимен интерес или на трета страна или ако сте ни дали съгласието си.

В този контекст обработката на вашите данни в трета държава може да се извършва и във връзка с участието на доставчици на услуги в рамките на поръчана обработка. Ако няма решение на Комисията на ЕС относно адекватното ниво на защита на данните за съответната държава, ние гарантираме, че Вашите права и свободи са адекватно защитени и гарантирани в съответствие с разпоредбите на ЕС за защита на данните чрез подходящи договори. При поискване ще ви предоставим подробна информация.

Информация за подходящите или адекватни предпазни мерки и за възможността да получите копие от вас може да бъде получена при поискване от длъжностното лице по защита на данните.

 

7. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ОТ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Данни, съхранявани от водача 

Всички данни, които могат да бъдат съхранени в автомобила от самия водач, като например контакти от телефонния указател, навигационни дестинации или любими, обикновено могат да бъдат изтрити отново от самия водач.

Обработване на данни от автомобилаВ 
автомобила ви са инсталирани електронни 
контролни блокове. Управляващите блокове обработват данни, които получават например от сензорите на автомобила, генерират сами или обменят помежду си. Някои блокове за управление са необходими за безопасното функциониране на вашия автомобил, други ви подпомагат по време на шофиране (системи за подпомагане на водача), а трети осигуряват комфорт или информационно-развлекателни функции. 
По-долу е представена обща информация за обработката на данните в превозното средство. Допълнителна информация за това какви конкретни данни се събират, съхраняват и предават на трети страни във Вашия автомобил и с каква цел, можете да намерите в раздела за защита на данните в пряка връзка с бележките за съответните функционални характеристики в съответните инструкции за експлоатация. Те също така са достъпни онлайн и, в зависимост от оборудването, в цифров вид в автомобила.

Лична справкаВсеки 
автомобил се идентифицира с уникален идентификационен номер на автомобила. Този идентификационен номер на превозното средство може да бъде проследен до настоящия и предишния собственик на превозното средство. Съществуват и други начини за проследяване на данните, събрани от превозното средство, до собственика или водача, напр. чрез регистрационния номер на превозното средство. 
Следователно данните, генерирани или обработвани от контролните уреди, могат да бъдат лични данни или могат да се превърнат в лични данни при определени условия. В зависимост от наличните данни за превозното средство може да е възможно да се направят заключения, например за поведението ви при шофиране, местоположението ви или маршрута ви на движение или поведението ви при използване.

Вашите права по отношение на защитата на даннитеСъгласно 
приложимото законодателство за защита на данните имате определени права спрямо дружествата, които обработват вашите лични данни. 
Съгласно него имате право на безплатна и изчерпателна информация от производителя, както и от трети страни (напр. наети сервизи или работилници, доставчици на онлайн услуги в автомобила), доколкото те са съхранили Ваши лични данни. Можете да поискате информация за това кои лични данни се съхраняват, за каква цел и откъде произхождат данните. Правото ви на информация включва и предаването на данни на други органи. 
Данните, които се съхраняват само локално в превозното средство, могат да бъдат разчетени с експертна помощ, напр. в сервиз, ако е необходимо срещу заплащане.

Правни изисквания за разкриване на данниДоколкото 
съществуват законови разпоредби, производителите обикновено са задължени да разкриват данни, съхранявани при производителя, в необходимата степен в отделни случаи по искане на държавни органи (напр. в случай на разследване на криминално престъпление). 
В рамките на приложимото законодателство държавните органи също имат право да четат данни от самите превозни средства в отделни случаи. В случай на произшествие например от блока за управление на въздушните възглавници може да бъде прочетена информация, която може да помогне за изясняване на ситуацията.

Производителите също така са задължени да събират и предават на Европейската комисия идентификационния номер на превозното средство (VIN) и реалните данни за превозните средства, регистрирани от 01.01.2021 г. нататък. Събирането се извършва от Mazda Motor Corporation като производител непряко от негов упълномощен дилър или упълномощен сервиз всеки път, когато превозното средство е приведено в сервиз или за ремонт, или за друга интервенция. Данните трябва да бъдат прочетени от серийния порт на OBD (бордова диагностика) на превозното средство и да бъдат прехвърлени към MC.

Данните от реалния свят са:

·        За леки автомобили и леки търговски превозни средства, задвижвани от двигатели с вътрешно горене, и хибридни електрически превозни средства за зареждане извън превозното средство

- Общо изразходвано гориво (за целия живот) 
- Общо изминато разстояние (за целия живот)

·         Зареждане на хибридни електрически превозни средства извън превозното средство 

o   Общо изразходвано гориво (за целия живот) 

o   Общо изминато разстояние (за целия живот) 

o   Общо консумирано гориво при операция за изчерпване на заряда (продължителност на живота) 

o   Общо изразходвано гориво в режим на увеличаване на заряда по избор на водача (продължителност на живота) 

o   Общо изминато разстояние в режим на изтощаване на заряда при изключен двигател (продължителност на живота) 

o   Общо изминато разстояние в режим на изтощаване на заряда при работещ двигател (продължителност на живота) 

o   Общо изминато разстояние в режим на увеличаване на заряда по избор на водача (продължителност на живота) 

o   Обща енергия от мрежата в батерията (продължителност на живота)

Обработката е необходима за спазването на правно задължение съгласно член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД във връзка с член 9 от Регламент за изпълнение 2021/292 на Комисията в съответствие със съответната версия.

 

Като собственик на превозното средство имате възможност по всяко време да откажете събирането на тези данни за целите на предаването им на Европейската комисия.

Вашият отказ може да бъде адресиран до нашия Център за работа с клиенти чрез имейл, телефон или формуляр за контакт (контакт). Моля, посочете Вашето име и VIN, за да можем да обработим правилно Вашия отказ. Данните за контакт можете да намерите на уебсайта в раздел " Контакти". 

Работни данни в автомобила
Управляващите блокове обработват данни за управление на автомобила.

Те включват например:

 • Информация за състоянието на превозното средство (напр. скорост, забавяне на движението, странично ускорение, обороти на колелата, индикатор за затворен предпазен колан),
 • Условия на околната среда (напр. температура, сензор за дъжд, сензор за разстояние). По правило тези данни са променливи и не се съхраняват след изтичане на работното време, а се обработват само в самото превозно средство. Устройствата за управление често съдържат памети за данни. Те се използват за временно или постоянно документиране на информация за състоянието на превозното средство, натоварването на компонентите, изискванията за техническо обслужване, както и за технически събития и неизправности.


В зависимост от техническото оборудване се съхраняват следните данни:

 • Работни състояния на компонентите на системата (напр. нива на зареждане, налягане в гумите, състояние на акумулатора),
 • Неизправности и дефекти във важни компоненти на системата (напр. светлини, спирачки),
 • Реакции на системите в специални ситуации при шофиране (напр. задействане на въздушна възглавница, активиране на системите за контрол на стабилността),
 • Информация за инциденти, при които са нанесени щети на превозни средства,
 • за електрически превозни средства, състояние на заряда на високоволтовата батерия, приблизителен пробег.

 

В специални случаи (например когато автомобилът е открил неизправност) може да се наложи да се съхраняват данни, които всъщност са само променливи.

Ако използвате услуги (напр. ремонтни услуги, техническо обслужване), съхранените оперативни данни могат да бъдат прочетени и използвани заедно с идентификационния номер на автомобила, ако е необходимо. Четенето може да се извърши от автомобила от служители на сервизната мрежа (напр. сервизи, производители) или от трети страни (напр. аварийни служби). Същото се отнася и за гаранционни случаи и мерки за осигуряване на качеството.

Отчитането обикновено се извършва чрез предписаната от закона връзка за OBD ("бордова диагностика") в автомобила. Отчитането на оперативните данни съобщава за техническото състояние на превозното средство или на отделни компоненти, подпомага диагностиката на неизправностите, спазването на гаранционните задължения и подобряването на качеството. Тези данни, по-специално информацията за напреженията на компонентите, техническите инциденти, експлоатационните грешки и други неизправности, се предават на производителя за тази цел, заедно с идентификационния номер на превозното средство, когато е необходимо. Освен това производителят е субект на продуктова отговорност. Производителят също така използва данни за експлоатацията на превозните средства за тази цел, например за кампании за изтегляне от пазара. Тези данни могат да се използват и за проверка на претенциите на клиента по отношение на гаранцията и обезпечението.

Паметта за неизправности в автомобила може да бъде нулирана от сервизната фирма като част от ремонтните или сервизните дейности или по ваше искане.

 

Функции за комфорт и 
инфотейнмънтМожете да запаметявате настройки за комфорт и индивидуализации в автомобила и да ги променяте или нулирате по всяко време.

В зависимост от съответното оборудване това включва напр.

 • Регулиране на позициите на седалката и волана,
 • Настройки на шасито и климатика,
 • Персонализация, например вътрешно осветление.
 • В рамките на избраното оборудване можете да въвеждате свои собствени данни във функциите за информация и развлечения на автомобила.
 • В зависимост от съответното оборудване това включва напр.
 • Мултимедийни данни, като музика, филми или снимки, за възпроизвеждане в интегрирана мултимедийна система,
 • Данни от адресна книга за използване във връзка с интегрирана система за свободни ръце или интегрирана навигационна система,
 • Въведени дестинации за навигация,
 • Данни за използването на интернет услуги.

Тези данни за функциите за комфорт и инфотейнмънт могат да се съхраняват локално в автомобила или на устройство, което сте свързали с автомобила (напр. смартфон, USB памет или MP3 плейър). Ако сами сте въвели данните, можете да ги изтриете по всяко време.

Тези данни се предават от автомобила само по ваше искане, по-специално при използване на онлайн услуги в съответствие с избраните от вас настройки.

 

Интеграция със смартфон, например Android Auto или Apple CarPlay

Ако вашият автомобил е оборудван по съответния начин, можете да свържете смартфона си или друго мобилно устройство към автомобила, за да го управлявате чрез вградените в него уреди за управление. Изображението и звукът на смартфона могат да бъдат изведени чрез мултимедийната система. В същото време определена информация се предава към вашия смартфон. В зависимост от вида на интеграцията тя включва например данни за местоположението, дневен/нощен режим и друга обща информация за автомобила. Моля, запознайте се с инструкциите за експлоатация на автомобила/информационната система.

 

Интеграцията позволява използването на избрани приложения на смартфона, като например навигация или възпроизвеждане на музика. Няма допълнително взаимодействие между смартфона и превозното средство, по-специално няма активен достъп до данни за превозното средство. Видът на по-нататъшната обработка на данните се определя от доставчика на съответното приложение. Дали и кои настройки можете да регулирате, зависи от съответното приложение и операционната система на вашия смартфон.

Онлайн услугиАко 
автомобилът ви има радиомрежова връзка, тя позволява обмен на данни между автомобила и други системи. Връзката с радиомрежата се активира от собствения предавателен и приемателен блок на автомобила или чрез мобилен терминал (напр. смартфон), внесен от вас. Чрез тази радиомрежова връзка могат да се използват онлайн функции. Това включва онлайн услуги и приложения, предоставени ви от производителя или от други доставчици.

Услуги на самия производителВ 
случай на нашите онлайн услуги, съответните функции са описани от Mazda на подходящо място (напр. в инструкциите за експлоатация и/или на специфичния за страната уебсайт на Mazda) и е предоставена съответната информация за защита на данните. Личните данни могат да бъдат използвани за предоставяне на онлайн услуги. Обменът на данни за тази цел се осъществява чрез защитена връзка, напр. с предоставените за тази цел ИТ системи. Всяко събиране, обработване и използване на лични данни, което надхвърля предоставянето на услуги, се извършва само въз основа на законово разрешение, напр. в случай на законово предписана система за спешни повиквания, договорно споразумение или въз основа на съгласие.

Можете да активирате или деактивирате услугите и функциите (някои от които са платени), а в някои случаи и цялата радиомрежова връзка на автомобила. Това не включва функции и услуги, изисквани от закона, като например система за спешни повиквания.

Услуги на трети страниАко използвате 
онлайн услуги на други доставчици (трети страни), тези услуги са обект на отговорност, както и на условията за защита на данните и използване на съответния доставчик. Производителят няма общо влияние върху съдържанието, обменяно по този начин.

Затова, моля, информирайте се за вида, обхвата и целта на събирането и използването на лични данни в рамките на услугите на трети страни при съответния доставчик на услуги.

 

Обработка на данни в превозни средства с услуги за свързаност

 

Всички наши свързани превозни средства имат блок за телематично управление (TCU), който се активира при или преди доставката на превозното средство и позволява на производителя да събира, предава и анализира телематични данни, свързани с работата, използването, експлоатацията и състоянието на превозното средство, наблюдението на нашите продукти и услуги и гарантирането на сигурността на превозното средство и неговите информационни технологии.

 

В случай на поръчано разследване на проблем данните, необходими за анализа, могат да бъдат преглеждани от разстояние от служители на сервизната мрежа (напр. сервизи), техници на Mazda или трети страни (напр. аварийни служби). (Член 6, параграф 1, буква б) или е) от ОРЗД - изпълнение на договор или на основание на законен интерес). 

TCU може да бъде изключено по всяко време, като се прекрати събирането на данни за автомобила, като се използва "Режим на прекъсване", предлаган в системата Mazda Connect.

За подробни известия за поверителност на свързаните автомобили, включително по отношение на услугите за свързаност, предлагани във връзка с приложението MyMazda, моля, посетете www.mazda.eu/en/mazda-in-europe.

Политиката ни за поверителност, както и информацията за защита на данните относно обработката на данни съгласно членове 13, 14 и 21 от ОРЗД, могат да се променят периодично. Ние ще публикуваме всички промени на този уебсайт и/или ще Ви пишем лично, за да Ви информираме за тях. По-старите версии са на разположение за преглед в архива.

8. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

При определени условия можете да предявите правата си за защита на данните срещу нас

 • Имате право да получавате информация от нас относно съхраняваните от нас Ваши данни съгласно чл. 15 от ОРЗД (при необходимост с ограничения).
 • При поискване от ваша страна ще коригираме данните, съхранявани за вас, в съответствие с чл. 16 от ОРЗД, ако те са неточни или неправилни.
 • Ако желаете, ние ще изтрием данните ви в съответствие с принципите на чл. 17 от ОРЗД, при условие че други правни разпоредби (напр. законови задължения за съхранение или ограничения) или надделяващ интерес от наша страна (напр. за защита на нашите права и претенции) не възпрепятстват това.
 • Като се имат предвид изискванията на чл. 18 от ОРЗД, можете да поискате от нас да ограничим обработката на вашите данни.
 • Освен това можете да възразите срещу обработката на данните ви в съответствие с чл. 21 от ОРЗД, въз основа на което трябва да спрем обработката на данните ви. Това право на възражение обаче се прилага само в случай на много специални обстоятелства на личната ви ситуация, при което правата на нашето дружество могат евентуално да противоречат на вашето право на възражение.
 • Също така имате право да получите данните си при условията на чл. 20 от ОРЗД в структуриран, общ и машинночетим формат или да ги предадете на трета страна.
 • Освен това имате право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни по всяко време с действие за в бъдеще (вж. раздел 2.3).
 • Освен това имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните (член 77 от ОРЗД). Препоръчваме обаче жалбата винаги да се отправя на първо място към нашето длъжностно лице по защита на данните.
 • Вашите искания за упражняване на правата ви трябва, когато е възможно, да бъдат адресирани в писмен вид на горепосочения адрес или директно до нашето длъжностно лице по защита на данните.

   

9. ОБХВАТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ВИ ДА НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ДАННИТЕ СИ

Необходимо е да предоставите само данните, които са необходими за установяването и изпълнението на бизнес отношения или за преддоговорни отношения с нас, или които сме задължени да събираме по закон. Без тези данни по принцип няма да можем да сключим или изпълним договора. Това може да се отнася и за данни, изисквани по-късно в хода на бизнес отношенията. Ако поискаме от вас допълнителни данни, ще бъдете информирани отделно за доброволния характер на информацията.

 

10. ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ОТДЕЛНИ СЛУЧАИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛИРАНЕ)

Ние не използваме изцяло автоматизирани процедури за вземане на решения в съответствие с член 22 от ОРЗД. Ако в бъдеще се наложи да използваме такава процедура в отделни случаи, ще ви информираме за това отделно, доколкото това се изисква от закона. 
Възможно е да обработваме Вашите данни частично с цел оценка на определени лични аспекти (профилиране).

За да можем да ви предоставяме целенасочена информация и съвети за продукти, може да използваме инструменти за оценка. Те дават възможност за разработване на продукти, съобразени с нуждите, комуникация и реклама, включително проучване на пазара и общественото мнение.

Не се обработва информация за националност и специални категории лични данни съгласно член 9 от ОРЗД.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВОТО ВИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕ. 21 ОТ ОРЗД

Имате право да възразите по всяко време срещу обработката на вашите данни, която се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (обработване на данни въз основа на баланс на интереси) или чл. 6 (1) д от ОРЗД (обработване на данни в обществен интерес), ако съществуват основания за това, произтичащи от Вашата конкретна ситуация. Това се отнася и за профилиране въз основа на тази разпоредба по смисъла на чл. 4 № 4 от ОРЗД.

Ако възразите, няма да обработваме повече Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработката служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

Можем също така да обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Ако не желаете да получавате реклама, имате право да възразите срещу това по всяко време; това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с такава директна реклама. Ние ще имаме предвид това възражение за в бъдеще. 
Няма да обработваме повече Вашите данни за целите на директния маркетинг, ако възразите срещу обработката за тези цели.


Възражението може да бъде направено без формалности и по възможност трябва да бъде адресирано до Mazda Austria GmbH, Ernst-Diez-Str.3, 9020 Клагенфурт, Австрия. 

II. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА НАШИЯ УЕБСАЙТ

Използване на бисквитки

Бисквитките са текстови файлове, които съдържат данни от посетени уебсайтове или домейни и се съхраняват от браузъра на компютъра на потребителя. Бисквитката се използва предимно за съхраняване на информация за потребителя по време на или след посещението му в рамките на онлайн оферта. Съхранената информация може да включва например езиковите настройки на даден уебсайт, статуса на влизане, количката за пазаруване или мястото, където е гледано дадено видео. Терминът "бисквитки" включва и други технологии, които изпълняват същите функции като "бисквитките" (напр. когато данните за потребителя се съхраняват с помощта на псевдонимни онлайн идентификатори, известни още като "потребителски идентификатори").

Разграничават се следните типове бисквитки и функции:

 • Временни бисквитки (също: бисквитки за сесия): Временните бисквитки се изтриват най-късно след като потребителят е напуснал онлайн офертата и е затворил браузъра си.
 • Постоянни бисквитки: Постоянните бисквитки се съхраняват дори след затваряне на браузъра. Така например може да бъде запазен статусът на влизане в сайта или да бъде показано директно предпочитано съдържание, когато потребителят отново посети даден уебсайт. По същия начин в такава бисквитка могат да се съхраняват интересите на потребителите, използвани за измерване на обхвата или за маркетингови цели.
 • Бисквитки от първа страна: Бисквитките на първата страна произхождат от оператора на уебсайта. Тези "бисквитки" се използват за разпознаване на посетителя и за изготвяне на значими отчети за използването на уебсайта, за адаптирането му към нуждите на потребителите и/или за разработване на маркетингови стратегии. Тези данни не са достъпни в различни домейни.
 • Бисквитки на трети страни (също: бисквитки на трети страни): Бисквитките на трети страни произхождат от рекламодатели и не се задават от оператора на уебсайта. Тези "бисквитки" позволяват разпознаването на посетителя на уебсайта, събирането на информация за рекламиране, персонализирано съдържание, както и за статистически данни.
 • Необходими (също: съществени или абсолютно необходими) бисквитки: Тези "бисквитки" са абсолютно необходими за функционирането на сайта и позволяват например функционалности, свързани със сигурността. Те включват също така, наред с други неща, съхраняването на данни за влизане в системата или избора на език чрез така наречените сесийни бисквитки. Те се изтриват при затваряне на браузъра и не могат да бъдат изключени от вас.
 • Бисквитки за удобство, статистика и маркетинг: Освен това "бисквитките" обикновено се използват и в контекста на измерването на обхвата и когато интересите или поведението на даден потребител (напр. гледане на определено съдържание, използване на функции и т.н.) на отделни уебсайтове се съхраняват в потребителски профил. Такива профили се използват например за показване на потребителите на съдържание, което отговаря на потенциалните им интереси. Тази процедура се нарича още "проследяване", т.е. проследяване на потенциалните интереси на потребителите. Доколкото използваме "бисквитки" или технологии за "проследяване", ще ви информираме отделно в нашата декларация за защита на данните или в контекста на получаването на съгласие.

 

Бележки относно правните основания: Правното основание, въз основа на което обработваме вашите лични данни с помощта на "бисквитки", зависи от това дали ви искаме съгласие. Ако случаят е такъв и вие се съгласите с използването на "бисквитки", правното основание за обработката на вашите данни е декларираното от вас съгласие. В противен случай данните, обработвани с помощта на "бисквитки", се обработват въз основа на нашите легитимни интереси (напр. при бизнес функционирането на нашата онлайн оферта и нейното подобряване) или ако използването на "бисквитки" е необходимо за изпълнение на нашите договорни задължения.

Период на съхранение: Моля, вижте списъка с бисквитки на https://www.mazda.bg/cookies за периода на съхранение на съответните бисквитки. 

Обработване на данни от бисквитки въз основа на съгласие: Използваме процедура за управление на съгласието за използване на "бисквитките", при която съгласието на потребителите за използване на "бисквитките" или за обработката и доставчиците, посочени в процедурата за управление на съгласието за използване на "бисквитките", може да бъде получено и управлявано, както и оттеглено от потребителите. Декларацията за съгласие се съхранява, за да не се налага да се повтаря искането и за да може да се докаже съгласието в съответствие със законовото задължение. Съхраняването може да се осъществи от страна на сървъра и/или в бисквитка (т.нар. opt-in cookie или с помощта на сравними технологии), за да може да се присвои съгласието на потребителя или неговото устройство. 

Видове обработвани данни: Данни за използване (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп), мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси).

 • Субекти на данни: Потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги).
 • Правно основание: Съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO), легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

Облачни услуги

Използваме софтуерни услуги, достъпни чрез интернет и работещи на сървърите на техните доставчици (т.нар. "облачни услуги", наричани още "софтуер като услуга"), за следните цели: съхранение и управление на документи, управление на календари, изпращане на имейли, електронни таблици и презентации, обмен на документи, съдържание и информация с определени получатели или публикуване на уебстраници, формуляри или друго съдържание и информация, както и чатове и участие в аудио- и видеоконференции.

В този контекст личните данни могат да се обработват и съхраняват на сървърите на доставчиците, доколкото те са част от процесите на комуникация с нас или се обработват по друг начин от нас, както е посочено в контекста на настоящата декларация за защита на данните. Тези данни могат да включват по-специално основни данни и данни за контакт на потребителите, данни за транзакции, договори, други процеси и тяхното съдържание. Доставчиците на облачни услуги също така обработват данни за използването и метаданни, използвани от тях за целите на сигурността и оптимизацията на услугите.

Ако използваме облачни услуги, за да предоставяме формуляри или други документи и съдържание на други потребители или публично достъпни уебсайтове, доставчиците могат да съхраняват "бисквитки" на устройствата на потребителите за целите на уеб анализа или за запомняне на настройките на потребителите (напр. в случай на контрол на медиите).

Бележки относно правните основания: Ако поискаме съгласие за използване на облачните услуги, правното основание за обработката е съгласието. Освен това използването им може да бъде компонент на нашите (пред)договорни услуги, при условие че използването на облачните услуги е договорено в тази рамка. В противен случай данните на потребителите се обработват въз основа на нашите легитимни интереси (т.е. интерес към ефективни и сигурни процеси на управление и сътрудничество)

 • Видове обработвани данни: инвентарни данни (напр. имена, адреси), данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера), данни за съдържанието (напр. вписвания в онлайн формуляри), данни за използването (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп), мета/комуникационни данни (напр. информация за устройствата, IP адреси).
 • Засегнати лица: Клиенти, служители (напр. служители, кандидати, бивши служители), заинтересовани страни, комуникационни партньори.
 • Цели на обработката: Офис и организационни процедури.
 • Правно основание: Съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO), Изпълнение на договора и преддоговорни запитвания (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO), Легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

 

Бюлетин и електронни известия

Изпращаме бюлетини, имейли и други електронни известия (наричани по-долу "бюлетин") само със съгласието на получателите или със законово разрешение. Ако съдържанието на бюлетина е изрично описано в хода на регистрацията, то е определящо за съгласието на потребителя. В противен случай нашите бюлетини съдържат информация за нашите услуги и за нас.

За да се абонирате за нашите бюлетини, обикновено е достатъчно да предоставите своя имейл адрес. Възможно е обаче да поискаме от вас да предоставите вашата титла и име за целите на личния адрес в бюлетина или допълнителни данни, ако те са необходими за целите на бюлетина.

Изтриване и ограничаване на обработката: Можем да съхраняваме отписаните имейл адреси до три години въз основа на нашите законни интереси, преди да ги изтрием, за да можем да докажем, че преди това е дадено съгласие. Обработката на тези данни ще бъде ограничена до целите на евентуална защита срещу искове. Индивидуална заявка за изтриване е възможна по всяко време, при условие че едновременно с това се потвърди предишното наличие на съгласие. В случай на задължения за постоянно спазване на възраженията си запазваме правото да съхраняваме електронния адрес в списък с блокирани данни (т.нар. "списък с блокирани данни") само за тази цел.

Регистрирането на процеса на регистрация се извършва въз основа на нашите легитимни интереси с цел доказване на правилното му протичане.

Бележки относно правното основание: Информационният бюлетин се изпраща въз основа на съгласието на получателите или, ако не се изисква съгласие, въз основа на нашите законни интереси в областта на директния маркетинг, ако и доколкото това е разрешено от закона, напр. в случай на реклама на съществуващи клиенти. Процесът на регистрация се записва въз основа на нашите законни интереси, за да се докаже, че е извършен в съответствие със закона.

Съдържание: Информация за нас, нашите услуги, кампании и оферти.

Анализ и измерване на ефективността: Информационните бюлетини съдържат така наречения "уеб маяк", т.е. файл с размер на пиксел, който се извлича от нашия сървър при отваряне на информационния бюлетин или, ако използваме доставчик на услуги за изпращане, от неговия сървър. В рамките на това извличане първоначално се събира техническа информация, като например информация за браузъра и вашата система, както и вашия IP адрес и времето на извличане. 

Тази информация се използва за техническото подобряване на нашия бюлетин въз основа на техническите данни или на целевите групи и тяхното поведение при четене въз основа на местата на извличане (които могат да бъдат определени с помощта на IP адреса) или времето за достъп. Този анализ включва също така определяне на това дали бюлетините се отварят, кога се отварят и върху кои връзки се кликва. По технически причини тази информация може да бъде отнесена към отделните получатели на бюлетини. Въпреки това нито ние, нито доставчикът на услугата за изпращане, ако се използва, имат намерение да наблюдават отделните потребители. По-скоро използваме анализите, за да определим навиците на четене на нашите потребители и да адаптираме съдържанието си към тях или да изпращаме различно съдържание според интересите на нашите потребители.

Оценката на бюлетина и измерването на неговия успех се извършват с изричното съгласие на потребителите въз основа на нашите законни интереси с цел използване на удобна и сигурна система за бюлетини, която обслужва нашите бизнес интереси и отговаря на очакванията на потребителите.

За съжаление не е възможно отделно отменяне на измерването на резултатите; в този случай целият абонамент за бюлетина трябва да бъде отменен или да бъде опроверган.

Условие за ползване на безплатни услуги: Съгласието за изпращане на писма може да бъде поставено под условие като предпоставка за използване на безплатни услуги (напр. достъп до определено съдържание или участие в определени промоции). 

Изпращане чрез SMS: Електронните известия могат да се изпращат и като SMS съобщения (или се изпращат изключително чрез SMS, ако разрешението за изпращане, например съгласие, включва само изпращане чрез SMS).

Видове обработвани данни: инвентарни данни (напр. имена, адреси), данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера), мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси), данни за използване (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп).

Субекти на данни: Комуникационни партньори, потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги).

Цели на обработката: директен маркетинг (напр. по имейл или по пощата), предоставяне на договорни услуги и обслужване на клиенти.

Правно основание: Съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO), легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

Отказ: Можете да прекратите получаването на нашия бюлетин по всяко време, т.е. да оттеглите съгласието си или да възразите срещу по-нататъшното му получаване. В края на всеки бюлетин ще намерите връзка за отказ от получаване на бюлетина или можете да използвате за тази цел една от посочените по-горе възможности за контакт, за предпочитане електронна поща.

Използвани услуги и доставчици на услуги:

Седалище на DNN; 401 Congress Ave, Suite 2650,  Остин, TX 78701, САЩ

Автоматизация на маркетинга Oracle Eloqua: Платформа за имейл маркетинг; доставчик на услуги: Oracle Corporation, Уебсайт: https://www.oracle.com/cx/marketing/automation/; Политика за поверителност: https://www.oracle.com/legal/privacy/

Томболи и състезания

Обработваме личните данни на участниците в лотарии и конкурси само в съответствие със съответните разпоредби за защита на данните, доколкото обработката е необходима по договор за предоставянето, изпълнението и обработката на лотарията, участниците са дали съгласието си за обработката или обработката служи на нашите легитимни интереси (напр. сигурността на лотарията или защитата на нашите интереси срещу злоупотреби чрез евентуално събиране на IP адреси при подаване на заявки за участие в лотарията).

Ако приносите на участниците се публикуват в контекста на конкурсите (например при гласуване или представяне на конкурсните работи или победителите, или при отразяване на конкурса), бихме искали да отбележим, че имената на участниците също могат да бъдат публикувани в този контекст. Участниците могат да възразят срещу това по всяко време.

Ако конкурсът се провежда в рамките на онлайн платформа или социална мрежа (напр. Facebook или Instagram, наричани по-долу "онлайн платформа"), се прилагат и разпоредбите за използване и защита на данните на съответните платформи. В тези случаи бихме искали да посочим, че ние носим отговорност за информацията, предоставена от участниците в рамките на конкурса, и че запитванията във връзка с конкурса трябва да бъдат отправяни към нас.

Данните на участниците ще бъдат изтрити веднага след като конкурсът или състезанието приключи и данните вече не са необходими за информиране на победителите или защото се очакват запитвания относно конкурса. По принцип данните на участниците ще бъдат изтрити не по-късно от 6 месеца след края на конкурса. Данните на победителите могат да бъдат съхранявани за по-дълъг период, например за да може да се отговори на запитвания относно наградите или за да се изпълнят задълженията по наградата; в този случай периодът на съхранение зависи от вида на наградата и е до три години в случай на стоки или услуги, например за да може да се обработят гаранционни искове. Освен това данните на участниците могат да се съхраняват за по-дълъг период, например под формата на репортажи за тегленето на награди в онлайн и офлайн медии.

Ако данните са били събрани и за други цели в рамките на конкурса, обработката им и периодът на съхранение ще се уреждат от информацията за защита на данните за тази употреба (напр. в случай на регистрация за бюлетина в рамките на конкурса).

 • Видове обработвани данни: инвентарни данни (напр. имена, адреси), данни за съдържанието (напр. вписвания в онлайн формуляри).
 • Заинтересовани лица: Участници в конкурси и състезания.
 • Цели на обработката: Провеждане на лотарии и конкурси.
 • Правно основание: Изпълнение на договора и преддоговорни запитвания (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO).

 

Уеб анализ, мониторинг и оптимизация

Уеб анализът (наричан още "измерване на обхвата") се използва за оценка на потока от посетители на нашето онлайн предлагане и може да включва поведение, интереси или демографска информация за посетителите, като възраст или пол, като псевдонимни стойности. С помощта на анализа на обхвата можем например да разпознаем по кое време нашата онлайн оферта или нейните функции или съдържание се използват най-често или приканват към повторно използване. По същия начин можем да разберем кои области се нуждаят от оптимизация. 

В допълнение към уеб анализа можем да използваме и процедури за тестване, например за тестване и оптимизиране на различни версии на нашата онлайн оферта или нейните компоненти.

За тези цели могат да бъдат създадени и съхранени във файл т.нар. потребителски профили (т.нар. "бисквитка") или да бъдат използвани подобни процедури със същата цел. Тази информация може да включва например разглеждано съдържание, посетени уебсайтове и използвани в тях елементи, както и техническа информация като използвания браузър, използваната компютърна система и информация за времето на използване. Ако потребителите са дали съгласието си за събиране на данни за местоположението им, те също могат да бъдат обработени в зависимост от доставчика.

Съхраняват се и IP адресите на потребителите. Използваме обаче процедура за маскиране на IP адресите (т.е. псевдонимизация чрез съкращаване на IP адреса), за да защитим потребителите. По принцип в контекста на уеб анализа, A/B тестването и оптимизацията не се съхраняват ясни потребителски данни (като например имейл адреси или имена), а псевдоними. Това означава, че ние, както и доставчиците на използвания софтуер, не знаем действителната самоличност на потребителите, а само информацията, съхранявана в техните профили за целите на съответните процедури.

Бележки относно правните основания: Когато искаме съгласието на потребителите за използване на доставчици от трети страни, правното основание за обработване на данните е съгласието. В противен случай данните на потребителите се обработват въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес към ефективни, икономични и удобни за получателите услуги). В този контекст бихме искали да ви насочим и към информацията за използването на "бисквитки" в настоящата политика за поверителност.

 • Субекти на данни: Потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги).
 • Цели на обработката: Измерване на обхвата (напр. статистика на достъпа, разпознаване на завръщащи се посетители), проследяване (напр. профилиране, свързано с интересите/поведението, използване на бисквитки), измерване на конверсията (измерване на ефективността на маркетинговите мерки), профилиране (създаване на потребителски профили).
 • Мерки за сигурност: IP маскиране (псевдонимизиране на IP адреса).
 • Правно основание: Съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO), легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

Онлайн маркетинг

 

Обработваме лични данни за целите на онлайн маркетинга, които могат да включват по-специално маркетинг на рекламно пространство или показване на рекламно и друго съдържание (наричано общо "Съдържание") въз основа на потенциалните интереси на потребителите и измерване на неговата ефективност. 

За тези цели се създават т.нар. потребителски профили, които се съхраняват във файл (т.нар. "бисквитка"), или се използват подобни процедури, чрез които се съхранява информация за потребителя, свързана с представянето на гореспоменатото съдържание. Тази информация може да включва например разглежданото съдържание, посетените уебсайтове, използваните онлайн мрежи, но също така и комуникационни партньори и техническа информация като използвания браузър, използваната компютърна система и информация за времето на използване. Ако потребителите са дали съгласието си за събиране на данни за местоположението им, те също могат да бъдат обработени.

Съхраняват се и IP адресите на потребителите. Въпреки това използваме налични процедури за маскиране на IP адресите (т.е. псевдонимизация чрез съкращаване на IP адреса), за да защитим потребителите. По принцип в рамките на процеса на онлайн маркетинг не се съхраняват ясни данни за потребителите (като например имейл адреси или имена), а псевдоними. Това означава, че ние, както и доставчиците на процедури за онлайн маркетинг, не знаем действителната самоличност на потребителите, а само информацията, съхранявана в техните профили.

Информацията в профилите обикновено се съхранява в "бисквитките" или чрез подобни процедури. Тези "бисквитки" по-късно обикновено могат да бъдат прочетени и на други уебсайтове, които използват същата процедура за онлайн маркетинг, и анализирани с цел показване на съдържание, както и допълнени с допълнителни данни и съхранени на сървъра на доставчика на процедурата за онлайн маркетинг.

По изключение с профилите могат да бъдат свързани ясни данни. Такъв е случаят, ако например потребителите са членове на социална мрежа, чиито процедури за онлайн маркетинг използваме, и мрежата свърже профилите на потребителите с гореспоменатите данни. Молим ви да обърнете внимание, че потребителите могат да сключват допълнителни споразумения с доставчиците, например като дадат съгласието си в рамките на процеса на регистрация.

По принцип получаваме достъп само до обобщена информация за успеха на нашите реклами. В рамките на т.нар. измервания на конверсиите обаче можем да проверим кои от нашите онлайн маркетингови методи са довели до т.нар. конверсия, т.е. например до сключване на договор с нас. Измерването на конверсиите се използва единствено за анализ на успеха на нашите маркетингови мерки.

Освен ако не е посочено друго, ви молим да приемете, че използваните "бисквитки" ще се съхраняват за период от две години.

Бележки относно правните основания: Когато искаме съгласието на потребителите за използване на доставчици от трети страни, правното основание за обработване на данните е съгласието. В противен случай данните на потребителите се обработват въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес към ефективни, икономични и удобни за получателите услуги). В този контекст бихме искали да ви насочим и към информацията за използването на "бисквитки" в настоящата политика за поверителност.

Таргетиране с Google Analytics: Използваме Google Analytics, за да показваме рекламите, разположени в рамките на рекламните услуги на Google и на неговите партньори, само на потребители, които са проявили интерес към нашето онлайн предлагане или имат определени характеристики (напр. интереси към определени теми или продукти, определени въз основа на посетените уебсайтове), които предаваме на Google (т.нар. "Ремаркетинг аудитории" или "Аудитории на Google Analytics"). С помощта на аудиториите за ремаркетинг искаме също така да гарантираме, че нашите реклами отговарят на потенциалния интерес на потребителите.

Google Universal Analytics: Използваме Google Analytics под формата на Universal Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de&ref_topic=6010376). "Universal Analytics" се отнася до процедура на Google Analytics, при която анализът на потребителите се извършва въз основа на псевдонимно потребителско ID и по този начин се създава псевдонимно профил на потребителя с информация от използването на различни устройства (т.нар. "проследяване на различни устройства").

Създаване на пиксели във Facebook и целеви групи (Custom Audiences): С помощта на пиксела на Facebook (или подобни функции за предаване на данни за събития или информация за контакт чрез интерфейси в приложения) е възможно Facebook да определи посетителите на нашата онлайн оферта като целева група за показване на реклами (т.нар. "реклами във Facebook"). Съответно ние използваме пиксела на Facebook, за да показваме рекламите, поставени от нас, само на онези потребители във Facebook и в рамките на услугите на партньори, които си сътрудничат с Facebook (т.нар. "Audience Network" https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ), които също така са проявили интерес към нашата онлайн оферта или имат определени характеристики (напр. интерес към определени теми или продукти, които могат да се видят въз основа на посетените уебсайтове), които предаваме на Facebook (т.нар. "Custom Audiences"). С помощта на пиксела на Facebook искаме също така да гарантираме, че нашите реклами във Facebook отговарят на потенциалния интерес на потребителите и нямат притеснителен ефект. Освен това с помощта на пиксела на Facebook можем да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистиката и пазарните проучвания, като виждаме дали потребителите са били пренасочени към нашия уебсайт, след като са кликнали върху реклама във Facebook (т.нар. "измерване на конверсиите").

Ние носим съвместна отговорност с Facebook Ireland Ltd. за събирането или получаването при предаване (но не и за по-нататъшна обработка) на "данни за събития", които Facebook събира или получава при предаване чрез Facebook Pixel и подобни функции (напр, интерфейси), работещи в нашите онлайн предложения, за целите на: а) показване на рекламна информация за съдържание, което е релевантно на възприетите интереси на потребителите; б) предоставяне на търговски и транзакционни съобщения (напр. насочване към потребителите чрез Facebook Messenger); в) подобряване на предоставянето на реклами и персонализиране на функции и съдържание (напр. подобряване на определянето на това кое съдържание или рекламна информация е релевантно на възприетите интереси на потребителите). (в) подобряване на доставянето на реклами и персонализиране на функциите и съдържанието (напр. подобряване на идентифицирането на това кое съдържание или рекламна информация е вероятно да бъде релевантно на интересите на потребителите). Сключили сме специално споразумение с Facebook ("Допълнение за администратора", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), което по-специално регламентира кои мерки за сигурност трябва да спазва Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) и в което Facebook се е съгласил да изпълнява правата на субекта на данните (т.е. потребителите могат например да изпращат искания за информация или изтриване директно до Facebook). Забележка: Когато Facebook ни предоставя метрики, анализи и отчети (които са обобщени, т.е. не получават данни за отделните потребители и са анонимни за нас), тази обработка не се извършва при споделена отговорност, а въз основа на договор за възложена обработка ("Условия за обработка на данни ", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing ) (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), а по отношение на обработката в САЩ - въз основа на стандартни договорни клаузи ("Facebook EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ). Правата на потребителите (по-специално на информация, изтриване, възражение и жалба до компетентния надзорен орган) не са ограничени от споразуменията с Facebook.

Разширено съвпадение за пиксела на Facebook: В допълнение към обработката на данни за събития в рамките на използването на пиксела на Facebook (или сравними функции, напр. в приложения), информацията за контакт (данни, идентифициращи отделни лица, като имена, имейл адреси и телефонни номера) също се събира от Facebook в рамките на нашата онлайн оферта или се предава на Facebook. Обработката на информацията за контакт служи за създаване на целеви групи (т.нар. "Custom Audiences") за показване на съдържание и рекламна информация, ориентирани към предполагаемите интереси на потребителите. Събирането, предаването и сравняването с данните, налични във Facebook, не се извършват в обикновен текст, а като така наречените "хеш стойности", т.е. математически представяния на данните (този метод се използва например при съхраняването на пароли). След съпоставянето с цел формиране на целеви групи информацията за контакт се изтрива. Информацията за контакт се обработва въз основа на споразумение за обработка на поръчки с Facebook Ireland Ltd. ("Условия за обработване на данни", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing ), "Условия за сигурност на данните" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), а по отношение на обработката в САЩ - въз основа на стандартни договорни клаузи ("Facebook EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ). Допълнителна информация относно обработката на информация за контакт може да бъде намерена в "Условия за използване на бизнес инструментите на Facebook", https://www.facebook.com/legal/technology_terms.

Facebook - формиране на целева група чрез качване на данни: Предаваме информация за контакт (имена, имейл адреси и телефонни номера) под формата на списък на Facebook с цел създаване на целеви групи (т.нар. "персонализирани аудитории") за показване на съдържание и рекламна информация, ориентирани към предполагаемите интереси на потребителите. Предаването и сравняването с данните, налични във Facebook, не се извършва в обикновен текст, а като така наречените "хеш стойности", т.е. математически представяния на данните (този метод се използва например при съхраняване на пароли). След съпоставянето с цел формиране на целеви групи информацията за контакт се изтрива. Информацията за контакт се обработва въз основа на споразумение за обработка на поръчки с Facebook Ireland Ltd. ("Условия за обработване на данни", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), "Условия за сигурност на данните" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), а по отношение на обработката в САЩ - въз основа на стандартни договорни клаузи ("Facebook EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ). Допълнителна информация относно обработката на информация за контакт може да бъде намерена в "Условия за използване на персонализирани аудитории със списък на клиенти", https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

 

 • Видове обработвани данни: Данни за използване (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп), мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси), данни за местоположение (информация за географското положение на устройство или лице), социални данни (данни, които са предмет на социална тайна и се обработват напр. от агенции за социално осигуряване, агенции за социално подпомагане или пенсионни органи), данни за събития (Facebook) ("Данни за събития" са данни, които могат да бъдат предадени, напр. чрез пиксела на Facebook (чрез приложения или по друг начин) и се отнасят до лица или техни действия; данните включват например информация за посещения на уебсайтове, взаимодействия със съдържание, функции, инсталации на приложения, покупки на продукти и т.н.; данните за събития се обработват с цел формиране на целеви групи за съдържание и рекламна информация (Custom Audiences); данните за събития не включват действителното съдържание (например писмени коментари), няма информация за вход и информация за контакт (т.е. няма имена, имейл адреси и телефонни номера). Данните за събитията се изтриват от Facebook след максимум две години, а формираните от тях целеви групи - с изтриването на профила ни във Facebook), информация за контакт (Facebook) ("информация за контакт" са данни, които (ясно) идентифицират субектите на данни, като имена, имейл адреси и телефонни номера, които могат да бъдат предадени на Facebook, напр. чрез пиксел на Facebook или качване за целите на съпоставяне с цел формиране на Custom Audiences; след съпоставяне с цел формиране на целеви групи информацията за контакт се изтрива).
 • Субекти на данни: Потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги), заинтересовани страни, клиенти, служители (напр. служители, кандидати, бивши служители), партньори за комуникация.
 • Цели на обработката: Проследяване (напр. профилиране по интереси/поведение, използване на "бисквитки"), ремаркетинг, измерване на конверсията (измерване на ефективността на маркетинговите мерки), маркетинг по интереси и поведенчески маркетинг, профилиране (създаване на потребителски профили), измерване на обхвата (напр. статистика за достъпа, разпознаване на завръщащи се посетители). (напр. статистика за достъпа, разпознаване на завръщащи се посетители), проследяване на различни устройства (обработка на данни за потребителите на различни устройства за маркетингови цели), таргетиране (определяне на целеви групи, подходящи за маркетингови цели или за друг изход на съдържанието), проследяване на кликвания, таргетиране, A/B тестване.
 • Мерки за сигурност: IP маскиране (псевдонимизиране на IP адреса).
 • Правно основание: Съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO), легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).
 • Възможност за отказване: Ние се позоваваме на информацията за защита на данните на съответните доставчици и на опциите за отказ, предоставени от доставчиците. Ако не е посочена изрична опция за отказ, имате възможност да изключите бисквитките в настройките на браузъра си. Това обаче може да ограничи функциите на нашата онлайн оферта. Поради това препоръчваме следните допълнителни опции за отказ, които са предложени в резюме за съответните региони: а) Европа: https://www.youronlinechoices.eu. б ) Канада: https://www.youradchoices.ca/choices.  в) САЩ: https://www.aboutads.info/choices) Междутериториално: https://optout.aboutads.info .

 

Използвани услуги и доставчици на услуги:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager е решение, с което можем да управляваме т.нар. уебсайт тагове чрез интерфейс и по този начин да интегрираме други услуги в нашата онлайн оферта (моля, вижте допълнителна информация в тази декларация за защита на данните). Самият Tag Manager (който имплементира таговете) не създава потребителски профили и не съхранява бисквитки. Google научава само IP адреса на потребителя, който е необходим за стартирането на Google Tag Manager. Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; уебсайт: https://marketingplatform.google.com; политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: онлайн маркетинг и уеб анализ; доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия; компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; уебсайт: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy; отказ: плъгин за отказ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , настройки за показване на реклами: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Universal Analytics: Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; уебсайт: https://marketingplatform.google.com; мерки за сигурност:  IP маскиране (псевдонимизиране на IP адреса); политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy .
 • Реклами в Google и измерване на реализациите: Използваме метода за онлайн маркетинг "Google Ads", за да поставяме реклами в рекламната мрежа на Google (напр. в резултатите от търсенето, във видеоклипове, на уеб страници и т.н.), така че те да се показват на потребители, които имат предполагаем интерес към рекламите. Също така измерваме конвертирането на рекламите. Научаваме обаче само анонимния общ брой на потребителите, които са кликнали върху нашата реклама и са били пренасочени към страница, маркирана с така наречения "таг за проследяване на конверсии". Самите ние обаче не получаваме никаква информация, която може да се използва за идентифициране на потребителите. Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; уебсайт: https://marketingplatform.google.com; политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy .
 • Google Ad Manager: Използваме "Платформата за маркетинг на Google" (и услуги като "Google Ad Manager"), за да поставяме реклами в рекламната мрежа на Google (напр. в резултатите от търсенето, във видеоклипове, на уеб страници и др.). Маркетинговата платформа на Google се характеризира с това, че рекламите се показват в реално време въз основа на предполагаемите интереси на потребителите. Това ни позволява да показваме реклами за и в рамките на нашето онлайн предлагане по по-целенасочен начин, за да представяме на потребителите само реклами, които потенциално отговарят на техните интереси. Например, ако на даден потребител се показват реклами за продукти, от които той се е интересувал в други онлайн услуги, това е известно като "ремаркетинг". Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; уебсайт: https://marketingplatform.google.com; политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy .
 • Сигнали на Google: Допълнителни маркетингови опции, които засягат само потребители, активирали персонализирани реклами в Google (https://support.google.com/ads/answer/2662856), и включват обработка на данни, свързани с устройствата и между тях; доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Уебсайт: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de ; Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy ; Отказ от участие: Плъгин за отказване: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , Настройки за показване на реклами: https://adssettings.google.com/authenticated .
 • Facebook пиксел и таргетиране (Custom Audiences): Доставчик на услугата: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, компания майка: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ; Уебсайт: https://www.facebook.com ; Политика за поверителност: https://www.facebook.com/about/privacy; Отказ от участие: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .
 • Реклама в Microsoft: Ремаркетинг/измерване на конверсии; Доставчик на услуги: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Уебсайт: https://about.ads.microsoft.com/; Политика за поверителност: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Отказ: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.
 • Суперметрия: Маркетингови отчети и статистически услуги с цел наблюдение, оценка и планиране на маркетингови кампании (включително чрез включване и обработка на данни, предоставени или качени от други услуги). Доставчик на услуги: Supermetrics Oy, идентификационен номер на фирмата: 2552282-5, Mikonkatu 700100 Хелзинки, Финландия; Уебсайт: https://supermetrics.com/; Политика за поверителност: https://supermetrics.com/privacy-policy .
 • Жива: Vibrant използва пиксели за конверсия, за да измерва колко често се извършват определени действия на уебсайта на рекламодателя. Измерват се само действия, предизвикани от предишно кликване върху рекламен формат на Vibrant. Такива действия могат да включват например отваряне на целевата страница, кликване върху бутон на уебсайта, влизане в количка за пазаруване или завършване на покупката (и съответно зареждане на страница за потвърждение на поръчката). Vibrant не съхранява информация, която може да бъде идентифицирана лично, а използва пръстови отпечатъци за създаване на уникален идентификатор, който не идентифицира потребителя. Vibrant предоставя повече информация в своята Политика за бисквитките https://www.vibrantmedia.com/de/cookie-statement/  и Политика за поверителност https://www.vibrantmedia.com/de/privacy-policy/ . Доставчикът на услуги в този контекст е Vibrant Media GmbH, Neuer Wall 59, 20354, Хамбург.

 

Присъствие в социалните мрежи (социални медии)

 

Поддържаме онлайн присъствие в социалните мрежи и обработваме потребителски данни в този контекст, за да комуникираме с активни потребители или да предлагаме информация за нас.

Бихме искали да отбележим, че данните на потребителите могат да бъдат обработвани извън Европейския съюз. Това може да доведе до рискове за потребителите, тъй като, например, прилагането на правата на потребителите може да бъде затруднено.

Освен това потребителските данни в социалните мрежи обикновено се обработват за целите на пазарни проучвания и реклама. Например могат да се създават профили на ползване въз основа на поведението на ползване и произтичащите от него интереси на потребителите. Профилите на използване могат на свой ред да се използват например за поставяне на реклами в рамките на мрежите и извън тях, които вероятно отговарят на интересите на потребителите. За тези цели на компютрите на потребителите обикновено се съхраняват "бисквитки", в които се съхраняват поведението на използване и интересите на потребителите. Освен това в профилите на използване могат да се съхраняват и данни, които не зависят от устройствата, използвани от потребителите (особено ако потребителите са членове на съответните платформи и са влезли в тях).

За подробно представяне на съответните форми на обработване и възможностите за възражение (отказ) се позоваваме на декларациите за защита на данните и информацията, предоставена от операторите на съответните мрежи.

В случай на искания за информация и предявяване на права на субектите на данни бихме искали също така да посочим, че те могат да бъдат предявени най-ефективно пред доставчиците. Само доставчиците имат достъп до данните на потребителите и могат да предприемат подходящи мерки и да предоставят информация директно. Ако все още имате нужда от помощ, можете да се свържете с нас.

Facebook: Ние сме съвместно отговорни с Facebook Ireland Ltd за събирането (но не и за по-нататъшната обработка) на данни от посетителите на нашата страница във Facebook (известна като "фен страница"). Тези данни включват информация за видовете съдържание, което потребителите разглеждат или с което взаимодействат, или за действията, които предприемат (вж. в частта "Нещата, които Вие и другите правите и предоставяте" в Декларацията за политиката за данните на Facebook: https://www.facebook.com/policy), както и информация за устройствата, които потребителите използват (напр. IP адреси, операционна система, тип браузър, езикови настройки, данни за бисквитки; вж. в частта "Информация за устройствата" в Декларацията за политиката за данните на Facebook: https://www.facebook.com/policy). Както е обяснено в Декларацията за поверителност на Facebook в частта "Как използваме тази информация?", Facebook също така събира и използва информация за предоставяне на аналитични услуги, наречени "Page Insights", на операторите на страници, за да им предостави информация за това как хората взаимодействат с техните страници и свързаното с тях съдържание. Сключили сме специално споразумение с Facebook ("Page Insights Information", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), което по-специално регламентира какви мерки за сигурност трябва да спазва Facebook и в което Facebook се е съгласил да изпълнява правата на субектите на данни (т.е. потребителите могат например да изпращат информация или искания за изтриване директно до Facebook). Правата на потребителите (по-специално на информация, изтриване, възражение и жалба до компетентния надзорен орган) не са ограничени от споразуменията с Facebook. Допълнителна информация можете да намерите в "Информация за Page Insights" 

 

 • Видове обработвани данни: инвентарни данни (напр. имена, адреси), данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера), данни за съдържанието (напр. вписвания в онлайн формуляри), данни за използването (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп), мета/комуникационни данни (напр. информация за устройствата, IP адреси).
 • Субекти на данни: Потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги).
 • Цели на обработката: заявки за контакт и комуникация, проследяване (напр. профилиране на интереси/поведение, използване на бисквитки), ремаркетинг, измерване на обхвата (напр. статистика за достъпа, разпознаване на завръщащи се посетители).
 • Правно основание: Легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

 

Използвани услуги и доставчици на услуги:

 

 • Инстаграм: Социална мрежа; доставчик на услуги: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, компания майка: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; уебсайт: https://www.instagram.com; политика за поверителност: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook: Социална мрежа; доставчик на услуги: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, Ирландия, компания майка: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Уебсайт: https://www.facebook.com; Политика за поверителност: https://www.facebook.com/about/privacy ; Отказ от участие: Настройки на рекламите: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .
 • LinkedIn: Социална мрежа; доставчик на услуги: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland; Уебсайт: https://www.linkedin.com ; Политика за поверителност: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ; Отказ от участие: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .
 • YouTube: Социална мрежа и видео платформа; доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy; отказ от участие: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Плъгини и вградени функции и съдържание

В нашата онлайн оферта интегрираме функционални елементи и елементи на съдържанието, които се получават от сървърите на съответните доставчици (наричани по-долу "доставчици от трети страни"). Те могат да бъдат например графики, видеоклипове или бутони и публикации в социалните мрежи (наричани по-нататък единно "съдържание").

Интеграцията винаги изисква доставчиците на това съдържание от трети страни да обработват IP адреса на потребителя, тъй като без IP адреса те не биха могли да изпратят съдържанието до неговия браузър. По този начин IP адресът е необходим за показването на това съдържание или функция. Стремим се да използваме само съдържание, чиито съответни доставчици използват IP адреса само за да доставят съдържанието. Доставчиците от трети страни могат също така да използват т.нар. пикселни маркери (невидими графики, известни още като "уеб маяци") за статистически или маркетингови цели. "Пиксел таговете" могат да се използват за анализ на информация, като например трафика на посетителите на страниците на този уебсайт. Псевдонимната информация може да се съхранява и в "бисквитки" на устройството на потребителя и може да съдържа, наред с другото, техническа информация за браузъра и операционната система, препращащи уебсайтове, време на посещение и друга информация за използването на нашето онлайн предлагане, както и да бъде свързана с такава информация от други източници.

Бележки относно правните основания: Когато искаме съгласието на потребителите за използване на доставчици от трети страни, правното основание за обработване на данните е съгласието. В противен случай данните на потребителите се обработват въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес към ефективни, икономични и удобни за получателите услуги). В този контекст бихме искали да ви насочим и към информацията за използването на "бисквитки" в настоящата политика за поверителност.

Google Maps

 • Видове обработвани данни: Данни за използване (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп), мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси), данни за местоположението (информация за географското положение на устройство или лице), данни за инвентара (напр. имена, адреси), данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера), данни за съдържанието (напр. записи в онлайн формуляри).
 • Субекти на данни: Потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги).
 • Цели на обработката: предоставяне на нашата онлайн оферта и удобство за потребителя, предоставяне на договорни услуги и обслужване на клиенти, мерки за сигурност, администриране и отговор на запитвания.
 • Правно основание: Легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO), съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO), изпълнение на договора и преддоговорни запитвания (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO).

 

Използвани услуги и доставчици на услуги:

 

 • Карти на Google: Ние интегрираме картите на услугата "Google Maps" на доставчика Google. Обработваните данни могат да включват по-специално IP адреси и данни за местоположението на потребителите, които обаче не се събират без тяхното съгласие (обикновено се извършва в рамките на настройките на техните мобилни устройства); доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; уебсайт: https://cloud.google.com/maps-platform ; политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy; отказ: плъгин за отказ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , настройки за показване на реклами: https://adssettings.google.com/authenticated .
 • API и SDK на Google Maps: Интерфейси към услугите за картографиране и определяне на местоположението на Google, които позволяват например допълване на вписвания на адреси, определяне на местоположение, изчисляване на разстояния или предоставяне на допълнителна информация за местоположения и други места; доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; уебсайт: https://cloud.google.com/maps-platform; политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy.
 • ReCaptcha: Интегрираме функцията "ReCaptcha" за разпознаване на ботове, напр. при въвеждане на данни в онлайн формуляри. Данните за поведението на потребителите (напр. движения на мишката или заявки) се оценяват, за да се разграничат хората от ботовете. Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, Компания-майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; уебсайт: https://www.google.com/recaptcha/ ; политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy ; отказ: плъгин за отказ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , настройки за показване на реклами: https://adssettings.google.com/authenticated .
 • Видеоклипове в YouTube: Видеосъдържание; Доставчик на услуги: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия; компания майка: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Уебсайт: https://www.youtube.com ; Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy ; Отказ: Плъгин за отказване: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , Настройки за показване на реклами: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Технология за проследяване на Eloqua, използвана на нашия уебсайт и в нашите маркетингови имейли 

 

Използваме софтуера за автоматизация на маркетинга Eloqua от Oracle Marketing Cloud, за да персонализираме комуникацията си с вас, за страниците на нашите уебсайтове и за информацията, която ви изпращаме.  

 

Бисквитки на Eloqua 

На съответните страници Eloqua използва "бисквитки" и JavaScript код за измерване на поведението на потребителите и за достъп до определена информация, например пътя, който сте изминали на нашия уебсайт, поведението ви при кликване, IP адреса на източника (вашия IP адрес), държавата, от която влизате в нашия сайт, типа на браузъра ви и т.н. Eloqua добавя "бисквитка" на вашето устройство, когато за първи път посетите нашия уебсайт. Използваме бисквитката на Eloqua и информацията от кода на JavaScript, за да анализираме използването на нашия уебсайт и нашите комуникации, за да разберем от какво се интересувате и как можем да подобрим комуникациите, които получавате от нас. 

За да получавате лични съобщения и да персонализирате потребителското си изживяване, свързваме личната информация, която сте споделили с нас чрез подаване на формуляр, например абонамент за бюлетин, заявка за тестово шофиране и т.н., с информацията от браузъра, свързана с бисквитката Eloqua на вашето устройство. Бисквитката ще бъде деактивирана след две години, освен ако първо не я изтриете от настройките на браузъра си, не се откажете от всички маркетингови бисквитки на нашия уебсайт или само от бисквитка Eloqua, както е посочено в линка по-долу. 

Използваме бисквитките Eloqua въз основа на вашето съгласие за маркетингови бисквитки на нашите уебсайтове. 

За да деактивирате проследяването на бисквитките Eloqua, моля, настройте предпочитанията си тук: https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html 

 

Комуникация по имейл с Eloqua  

Имейлите, изпратени с помощта на Eloqua, включват определени технологии за проследяване. Използваме тези данни главно за да разберем кои теми представляват интерес за вас, като разбираме дали нашите имейли са отворени и върху кои връзки сте кликнали. След това използваме тази информация, като я свързваме със съществуваща информация за проследяване или профилиране, за да подобрим имейлите, които ви изпращаме, и да предложим персонализирано преживяване в рамките на услугите, които предоставяме.  

Ако все пак желаете да спрете да получавате имейл съобщения от Mazda (Mazda Austria GmbH), можете да го направите по следните начини: 

 • - Лесно да се отпишете от всеки маркетингов имейл, като кликнете върху връзката за отписване в имейла 
 • - Откажете се от всички канали за маркетингова комуникация.  Моля, свържете се с екипа за връзки с клиенти на Mazda чрез имейл datenschutz@mazda.at, за да бъдат актуализирани предпочитанията Ви. 
 • - Приложението My Mazda - ако сте регистрирани за приложението My Mazda, можете също така да промените някоя от данните си или да промените маркетинговите си предпочитания в рамките на приложението. 

 

 

Планиране, организация и помощни средства

Използваме услуги, платформи и софтуер от други доставчици (наричани по-долу "доставчици от трети страни") за целите на организирането, управлението, планирането и предоставянето на нашите услуги. При избора на доставчици от трети страни и техните услуги спазваме законовите изисквания. 

В този контекст личните данни могат да бъдат обработвани и съхранявани на сървърите на доставчиците - трети страни. Това може да включва различни данни, които обработваме в съответствие с настоящата политика за поверителност. Тези данни могат да включват по-специално основни данни и данни за контакт на потребителите, данни за транзакции, договори, други процеси и тяхното съдържание.

Ако потребителите са препратени към доставчици от трети страни или към техния софтуер или платформи в хода на комуникация, бизнес или други взаимоотношения с нас, доставчиците от трети страни могат да обработват данни за използване и метаданни за целите на сигурността, оптимизацията на услугите или за маркетингови цели. Затова ви молим да спазвате уведомленията за защита на данните на съответните доставчици трети страни.

Бележки относно правните основания: Ако поискаме съгласието на потребителите за използването на доставчици от трети страни, правното основание за обработката на данните е съгласието. Освен това използването им може да бъде елемент от нашите (пред)договорни услуги, при условие че използването на доставчиците от трети страни е договорено в тази рамка. В противен случай данните на потребителите се обработват въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес към ефективни, икономични и удобни за получателите услуги). В този контекст бихме искали да ви насочим и към информацията за използването на "бисквитки" в настоящата политика за поверителност.

 

 • Видове обработвани данни: инвентарни данни (напр. имена, адреси), данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера), данни за съдържанието (напр. вписвания в онлайн формуляри), данни за използването (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп), мета/комуникационни данни (напр. информация за устройствата, IP адреси).
 • Субекти на данни: Комуникационни партньори, потребители (напр. посетители на уебсайта, потребители на онлайн услуги).
 • Цели на обработката: Измерване на обхвата (напр. статистика на достъпа, разпознаване на завръщащи се посетители), проследяване (напр. профилиране, свързано с интересите/поведението, използване на бисквитки), профилиране (създаване на потребителски профили).
 • Правно основание: Съгласие (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "а" от DSGVO), Изпълнение на договора и преддоговорни запитвания (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "б" от DSGVO), Легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква "е" от DSGVO).

 

Изтриване на данни

Данните, обработвани от нас, ще бъдат изтрити в съответствие със законовите изисквания веднага щом техните съгласия, разрешени за обработване, бъдат оттеглени или други разрешения престанат да се прилагат (напр. ако целта на обработването на тези данни е престанала да се прилага или те не са необходими за целта).

Ако данните не са изтрити, защото са необходими за други и законово допустими цели, обработката им се ограничава до тези цели. Т.е. данните се блокират и не се обработват за други цели. Това се отнася например за данни, които трябва да бъдат запазени по причини, свързани с търговското или данъчното право, или чието съхранение е необходимо за предявяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице.

Допълнителна информация относно изтриването на лични данни може да бъде намерена и в отделните известия за защита на данните в настоящата декларация за защита на данните.

 

Изменение и актуализиране на политиката за поверителност

Молим ви редовно да се информирате за съдържанието на нашата декларация за защита на данните. Адаптираме декларацията за защита на данните веднага щом промените в обработката на данни, извършвана от нас, направят това необходимо. Ще ви информираме веднага щом промените изискват акт на сътрудничество от ваша страна (напр. съгласие) или друго индивидуално уведомление.

Когато в тази декларация за поверителност предоставяме адреси и данни за контакт на компании и организации, моля, имайте предвид, че адресите могат да се променят с течение на времето и моля, проверете данните, преди да се свържете с нас.

 

1"Показаните превозни средства може да не са същите като моделите, предназначени за Българския пазар. Показаните цветове и някои интериорни и екстериорни характеристики могат да се различават от действителния модел и превозните средства могат да бъдат оборудвани с допълнителни или допълнителни екстри. Всички показани цени не са обвързващи препоръчителни цени от Mazda България, с включен ДДС (20%) и специален данък върху моторни превозни средства за модели без опции. "